Tilbake til nek.no

NEKs Elsikkerhetskonferanse 2021

30. november – 1. desember

Grønt skifte, digitalisering og elsikkerhet

“Programmet vil gi deltakerne en god oversikt over teknologiske trender, endringer i regelverket og i el-standarder. Disse faktorene utgjør i sum viktige rammer for hele elbransjen.”

Ove Guttormsen

Direktør i Nelfo, Ove Guttormsen, forteller om forretningsideene i morgendagens elektrotekniske sektor. Hvordan vil vekstmulighetene for energibedriftene være i et grønnere Norge? Hvordan påvirker teknologien markedet?

Tore Langset

Elektrifiseringen av Norge er på full fart fremover. Dette er gode nyheter om vi skal bidra til å nå klimamålene vi har satt oss, men hvordan skal vi møte et slikt økt energikonsum mot 2030? Hva skal til for at kraftsystemet er i stand til å takle de endringene som pågår? Direktør for reguleringsmyndigheten for energi forteller.

Ulf Møller

Flere analyser viser en kraftig økning i forbruk og produksjon i årene som kommer; sist er analysen fra Statnett om et forbruk på 220 TWh i 2050. Hvordan ser det ut mot slutten av dette tiåret? Hva blir viktig for kraftprodusenter og netteiere når forbruket av elektrisitet øker ytterligere i årene som kommer? Ikke minst når det gjelder sikkerhet? Næringspolitisk rådgiver Ulf Møller forteller.

Janne Aas-Jakobsen

Vi har lenge hørt snakk om selvkjørende biler, men når kommer egentlig den selvprosjekterende ingeniøren? Hvilken rolle vil standarder, normer og spesifikasjoner få når vi skal bruke kunstig intelligens til å prosjektere bygg i fremtiden?

Igor Sartori

FlexBuild er et forskningsprosjekt i regi av SINTEF som i samarbeid med forsknings- og industripartnere fra bygg- og energisektoren undersøker verdien av sluttbrukerfleksibilitet i det norske energisystemet. For hva er det samfunnsøkonomiske potensialet for denne fleksibiliteten både i enkeltbygg og på nasjonalt nivå?

Jon Steinar S. Hanstad

Solceller blir stadig billigere og dermed et mer reelt alternativ til andre energikilder. NVE har tidligere anslått at 7 TWh av Norges årlige strømproduksjon vil komme fra solceller innen 2040. Men hvilke utfordringer byr dette på?

Ola Johansson

Solcellespesialisten er Norges største leverandør av solceller, og har levert anlegg over hele landet. Selskapet har derfor god oversikt over utfordringer installasjoner av solceller kan medføre. Faglig ansvarlig vil dele av erfaringene solcellespesialisten har gjort seg med brann i DC-bryter i solcelleanelgg.

Jan Cato Hovde

Småskala energiproduksjon og –lagring er nytt for mange elektrikere og installatører. Hva er de typiske fallgruvene? Hva er farene? Hvordan unngår man typiske feil? Leder for Rejlers Elsikkerhet Jan Cato Hovde forteller om deres erfaringer.

Trond Øines

Batteriinstallasjoner kommer i fremtiden til å være en viktig del av vårt felles kraftsystem, både på nasjonalt nivå og i mindre skala i private bolighus. Hvordan legger standarder til rette for trygg implementering av energilagringsteknologi? Er regelverket godt nok?

Sondre Zakariassen

Hvordan oppdager man og slukker brann i litium-ion-batterier? Holder brannvernsteknologien tritt med den radige utviklingen vi har sett og stadig ser på batterifronten?

Elisabeth Aarsæther

Hvordan tenker beredskapsmyndighetene rundt samfunnskritiske tjenester? Er den menneskelige kompetansen god nok? Hvordan forbereder man seg på uønskede hendelser som påvirker innsatsfaktorer som strøm, vann og kommunikasjon? Direktør Elisabeth Aarsæther gir en innføring i DSBs tanker om dette, og runder med sitt innlegg av den første dagen på årets elsikkerhetskonferanse.

Konferansemiddag for påmeldte på resturant Vaaghals i Bjørvika.
Det er mulig å gå i samlet flokk fra resepsjonen på The Hub kl. 17:45 for de som ønsker det.

Om Vaaghals:
Navnet Vaaghals stammer fra en til da ukjent norsk båttype som ble funnet under utgravingen av Barcode og ble døpt Vaaghals. I tillegg følte vi oss litt «Vaagale» da vi startet en restaurant omgitt av heisekraner og byggestøv.
Vaaghals skal være en uformell restaurant der våre gjester deler både den gode opplevelsen og maten i lune omgivelser.
God mat er en god opplevelse, den er derfor best når den deles.

Adresse:
Dronning Eufemias gate 8

Jørn Holtan

Elbiler utgjør 14 % av alle personbiler her til lands. Andelen er økende, regjeringens mål er at alle nye personbiler og lette varebiler skal være ustlippsfrie innen 2025. Ladeinfrastrukturen er også i stadig bedring. Men er vi rustet for eltransport i større skala? Hva gjør vi når tungtransporten, flyene og fergene skal elektrifiseres? Leder for eltransportforum og NK300, Jørn Holtan, forteller.

Jan-Tore Gjøby

Norge skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050, og som et ledd i dette trådde de nye reglene i TEK17 for ladeklare bygg i kraft sommeren 2021. Dette betyr ikke at det er krav til installering av ladeanlegg, men at den elektriske infrastrukturen skal være forberedt til en installasjon av elbilladere. Hva betyr dette? Og hvilke endringer er foreslått i ny NEK 400 for å møte dette kravet?

Frode Kyllingstad

Alle ulykker forårsaket av strømgjennomgang og lysbuer skal innrapporteres til DSB. Direktoratet fører statistikk som viser at energimontører er mest utsatt for skader under utførelse av arbeid. Men er statistikken troverdig? Og hva skylles de eventuelle mørketallene?

Kai Solum

Standarden NEK EN 50110 omtaler sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg, og den kommer i ny utgave sommeren 2022. Hvilke endringer kommer? Og hvorfor trenger vi egentlig 50110 når vi har FSE?

Ole Petter Sørensen

Arbeid under spenning har gitt muligheter for store besparelser når det må utføres arbeid på strømnettet vårt. Det har tradisjonelt sett dreid seg om høyspentarbeid, men hvordan bidrar AUS til kostnadsreduksjon når det skal jobbes med lavspent?

Jostein Ween Grav

Jostein Ween Grav er sjefsingeniør i DSBs enhet for elektriske anlegg, avdeling elsikkerhet. Han vil være sesjonens ekspert på lover og regelverk knyttet til lavspenningsinstallasjoner, slik som forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Andre Indrearne

NEK 399 omhandler tilknytning av elanlegg og ekomnett, og har siden sin første utgivelse blitt den viktigste standarden for å regulere grensesnittet mellom allment nett og huseier. Standarden kommer i ny utgivelse våren 2022, og Andre Indrearne i REN tar oss derfor igjennom de viktigste punktene i neste års publikasjon.

Eirik Selvik

Forskrift om elektriske lavspennignsanlegg, bedre kjent som FEL, inneholder en henvisning til NEK 400. Standarden blir her omtalt som den foretrukne metoden for oppfyllelse av forskriftens sikkerhetskrav. På den måten opprettholdes god sikkerhet i elektirske lavspenningsinstallasjoner gjennom nye utgivelser av NEK 400, selv om FEL står uendret siden 1998. Standarden kommer ut i ny utgave sommeren 2022, og leder av NK64, Eirik Selvik, formidler de viktigste endringene.

Jostein Ween Grav, Andre Indrearne, Eirik Selvik, Tommy Skauen

Vi i NEK får stadig vekk være med når aktører fra ulike deler av det elektrotekniske Norge møtes til komitemøter, forum og andre fagsamlinger i vår regi. Under disse møtene oppstår det gjerne gode og lærerike diskusjoner, og vi tenker ofte at dette er noe flere ville hatt glede av å høre på. Derfor ønsker vi å invitere dere til paneldebatt med leder av NK 64; Eirik Selvik, leder for NK 301; Andre Indrearne, sjefsingeniør i DSB; Jostein Grav og administrerende direktør i Infratek Tommy Skauen.

Debattleder Tommy Lundekvam sørger for en trivelig tone underveis i debatten, og vil underveis åpne for spørsmål fra salen og fra streamingdeltagere.

Tema vi håper å komme innpå vil være:

  • Lading og ladeklarebygg, også i et samfunnsperspektiv. Utnyttelse av nett, laststyring, anleggsbidrag og retningslinjer
  • TKS, HAN-kontakter, traiffstyring, lokalproduksjon og tilknytning av denne mm
  • Solcelleinstallasjoner og sikkerhet med disse, blant annet DC-brytere og NEK 400 Tolkning 11.

Patrick Loe

Hvorfor stryker noen på installatørprøven? Hva sliter de som skal ta eksamen med? Sliter intallatører generelt med det samme? Patrick Loe har holdt forberedende kurs til intallatørprøven siden 2013 og har bygd seg opp solid erfaring på området. Han driver selv som installatør og kurser andre i ulike tema.

Helge Topp

Leder i NK 219 for kompetanse til inspeksjonsorgan Helge Topp gir oss en kort oppsummering av erfaringer gjort på NEKs erfaringskonferanse i september. Er NEK 405:2020 tilstrekkelig som krav til elkontroll, eltakst og elektrotermografering?

Dato: 30. nov. – 1. des. 2021, Adresse: Clarion Hotel the Hub  Pris: Konferanseavgift er satt til kr. 8.490,-,
NEKs komitemedlemmer kr. 6.990,-.  Livestream kr. 5.990,-, NEK komitemedlem kr. 5.490,-. Alle priser eks. MVA.

For mer informasjon og flere praktiske detaljer se lenger ned på siden.

Clarion Hotel the Hub

Clarion Hotel the Hub

Tid og sted

Dato: 30. nov. – 1. des. 2021
Adresse: Clarion Hotel the Hub, Biskop Gunnerusgt. 3, 0106 Oslo

Veibeskrivelse Clarion Hotel the Hub

Konferanseavgift

Pris: Konferanseavgift er satt til kr. 8.490,-,
NEKs komitemedlemmer kr. 6.990,-.
Livestream kr. 5.990,-, NEK komitemedlem kr. 5.490,-.

Alle priser eks.MVA.

I tillegg kan du delta på en middag på Vaaghals på kvelden den 30. november. For deltakelse på middag kommer et tillegg på kr. 975,-.

Alle priser er eksklusiv MVA.

Ved avmelding senere enn 7 dager før konferansen belastes full kursavgift. Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma.

Målgruppe

Konferansen retter seg mot hele elektrobransjen og er den viktigste møteplass for alle som vil bli oppdatere seg innenfor elsikkerhetsområdet.

Normene og normsamlingene, for eksempel NEK 399, NEK 400, NEK 405, NEK 440, NEK 700, som forvaltes av NEKs normkomiteer utgjør et viktig underlag for verdiskapningen i hele sektoren.

Kontakt oss

Ved eventuelle spørsmål kontakt Kristin Fagerli eller Arild Kjærnli.

Lobby lounge Clarion Hotel the Hub

Lobby lounge Clarion Hotel the Hub

En arena hvor faglig nettverk bygges

Slagord for NEKs elsikkerhetskonferanser er “En arena hvor faglig nettverk bygges”. Dette tar vi på alvor og legger opp til hyppige pauser, hvor du kan knytte nye kontakter. Ikke minst kan du møte mange av ekspertene i NEKs mange tekniske komiteer. Disse sitter med spisskompetanse innen sitt felt.

På konferansen møter du deltakere fra hele elektrobransjen: Representanter fra myndighetene, interesseorganisasjonene, kraftprodusenter, kraftdistributører, industri, rådgivere, elektroinstallatører, utstyrsprodusenter og leverandører.

For deg som er aktiv bruker av normer eller vurderer deltakelse i normkomite er dette riktig og viktig arena.

Elsikkerhetskonferansen er på the Hub

Topp moderne konferansesal

NEK ønsker at Elsikkerhetskonferansen skal være en helhetlig opplevelse. Vi har derfor valgt hotellet the Hub, som arena for Elsikkerhetskonferansen 2021. The Hub er et hotell hvor moderne design, komfort og avanserte løsninger er satt i høysetet. Hotellet kjenner mange også som åsted for TV-serien «Hotelleventyret» som ble sendt på TVNorge i 2019. Med noen av Norges mest avanserte konferanseløsninger, gode sosiale områder, bra restaurant og moderne overnatting er the Hub en perfekt partner for Elsikkerhetskonferansen.

Sosial arena

Pause fasilitetene er gode

Under Elsikkerhetskonferansen treffer man studiekamerater, tidligere kolleger og andre bekjentskaper. Ikke minst kan du møte mange av ekspertene i NEKs mange tekniske komiteer. Disse sitter med spisskompetanse innen sitt felt. Det blir lagt opp til både flere og lange nok pauser for at man skal kunne opprettholde både gamle og få nye kontakter.

Sikkerhet mot smitte

De aller fleste vil være vaksinert før konferansen går av stabelen, men sikkerhet er viktig for NEK. Vi har derfor tatt høyde for at det fortsatt vil være et krav om 1 meter avstand mellom deltakerne.

Middag

Kjøkkenet på Vaaghals er anbefalt i Michelin guiden

Tradisjonen tro vil det bli arrangert en middag på konferansens første dag. Denne gangen har vi valgt å arrangere denne på restauranten Vaaghals, som er regnet som en av de bedre i Oslo. Vaaghals ligger 10 minutter gange unna the Hub i Barcode området i Bjørvika. Foruten et godt måltid vil man også få en mulighet til å stifte et lite bekjentskap med Norges mest moderne utbyggingsprosjekt. I Bjørvika finner man monumentale bygninger som Den Norske Opera, Munch-museet og Deichmanske bibliotek.