Høringer

Tilknytninsskap

Tilknytninsskap

Leif Aanensen

Høringer på NEK-produkter

Under utvikling av NEK-produkter vil det fra til tid annen være dokumenter som standarder, spesifikasjoner, samt rapporter som er ute på høring.

Vi har den senere tid hatt følgende dokumenter for høring, NEK 399:2022,  NEK 405 – Elkontroll, NEK 420C:2020, samt NEK 600:2020. I tillegg til høring på CEN og CENELEC Strategy 2030.

Meld deg på vår høringsliste, og få informasjon om nye høringer.

Liste med Patentdeklarasjoner mottatt av NEK. Mottakere av høringsforslag inviteres til å sende inn, med kommentarer, melding om relevante patentrettigheter som de er oppmerksomme på, og legge ved dokumentasjons-underlag.

Høring NEK 400 – Elektriske lavspenningsinstallasjoner

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel) har en henvisning til NEK 400 i veiledningen til § 10. Her omtales standardsamlingen som foretrukket metode for oppfyllelse av forskriftens sikkerhetskrav. Henvisningen ble introdusert i 1998 og er siden opprettholdt. Samlingen inneholder oversatte internasjonale standarder, med enkelte tilpasninger foretatt av den norske speilkomiteen NK 64. Komiteen har i underkant av 60 medlemmer fra akademia, myndighetene, forvaltningen, interesseorganisasjoner, bygg- og infrastruktureiere, leverandørindustrien og bransjeaktører.

For å fange opp endringer i de internasjonale standardene samt behovet for enkelte justeringer, har samlingen hatt fast revisjonssyklus. Alle revisjonene er foretatt i samråd med regelverksforvalter som er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Tidligere versjoner ble publisert i 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 og 2018. Versjonen som nå er under utarbeidelse, vil tre i kraft 1. juli 2022.

Om NEKs rolle

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) er ansvarlig for elektroteknisk standardiseringsvirksomhet i Norge. Virksomheten har en nøytral rolle som tilrettelegger og understøtter for de rundt 100 norske standardkomiteers arbeid innen fagfeltet. Komiteene har over 750 engasjerte eksperter fra norsk næringsliv og forvaltning. Disse medvirker til og er aktive i utarbeidelsen av internasjonale standarder.

Det globale standardiseringsarbeidet skjer i henholdsvis ISO, IEC og ITU. Europeiske tilpasninger skjer tilsvarende gjennom de europeiske søsterorganisasjoner CEN, CENELEC og ETSI. NEK er det norske medlemmet hos henholdsvis IEC og CENELEC.

Om NEK 400 – Elektriske lavspenningsinstallasjoner

«NEK 400 – Elektriske lavspenningsinstallasjoner» er en viktig samling av standarder for elektrobransjen. Det anslås at samlingen årlig danner rammer for leveranser på over 20 milliarder kroner. Samlingen har mange brukere og legges til grunn for opplæringstiltak, prosjektering og gjennomføring av nær alle elektriske lavspenningsinstallasjoner i Norge. Videre brukes samlingen i økende grad som henvisningsgrunnlag ved totalentreprise innen byggenæringen.

Samlingen er basert på internasjonale standarder med opprinnelse fra IEC og CENELEC. Delstandardene i del 8 er imidlertid utviklet og blir forvaltet av NK 64 som nasjonale standarder. De er etter komiteens vurdering et nødvendig supplement til de internasjonale standardene der disse er mangelfulle eller fraværende på de aktuelle områdene. Styret i NEK fastsetter slike nasjonale standarder i tråd med gitte retningslinjer. Denne høringsprosessen gjennomføres i tråd med disse retningslinjene.

De internasjonale standardene har allerede gjennomgått en internasjonal og nasjonal høring. Nasjonalt skjer dette ved behandling, bearbeidelse og innspill fra NK 64. Videre publiserer IEC alle forslag til nye standarder på nettsiden www.iec.ch/comment/, hvor det er åpent for kommentarer fra brukerne og andre interesserte. I NEKs meddelelser inngår oversikt over utkast til standarder fra CENELEC. Utkastene sendes på forespørsel til interessenter som ikke er medlem i komiteen, og eventuelle kommentarer videreformidles.  De nevnte dokumentene inngår dermed ikke i denne offentlige høringen.

Hva er på høring?

Det henvises til høringsnotatet som sammen med høringsdokumentene er tilgjengelig på denne nettsiden. Her gis det uttømmende informasjon om høringsdokumentene, forholdet til andre standarder og en summarisk oppstilling av hvilke endringer som er foreslått. NEK inviterer til synspunkter på forslag til revidert del 7-705, 7-712, 7-722 samt 8 i ovennevnte standardsamling. Disse er:

Virkeområde

NEK 400 får anvendelse for alle landbaserte elektriske lavspenningsinstallasjoner, fra industrianlegg, sykehus, skoler, næringsbygg, boligbygg til spesielle installasjoner som batteriinstallasjoner og kullgruver. I praksis følger den det samme virkeområde som fastsatt i forskrift om elektriske lavspenningsinstallasjoner.

Bakgrunn og begrunnelse for forslaget

Revisjonen kom i stand etter innstilling fra NEKs sekretariat og vedtak i NK 64. Komiteen er faglig ansvarlig for at innholdet i standardsamlingen er i overenstemmelse med de internasjonale standardene, eventuelt at det fremgår med tydelig markering hvor norsk praksis avviker. Videre gir den norske komiteen veiledninger for å rettlede i samsvar med anerkjent praksis. Sistnevnte er spesielt relevant dersom den originale teksten er uklar, eller at det er beskrevet metoder eller løsninger som i vesentlig grad avviker fra norsk praksis.

Motivasjon

Komiteen påpeker i sin beslutning at det har skjedd signifikante endringer i underlaget for standardsamlingen. Videre ser komiteen behov for justeringer og presiseringer, basert på erfaringer de siste årene. Komiteen foretar tolkning av standardsamlingen og svarer på spørsmål fra brukerne. I slike prosesser oppdages enkelte ganger behov for ovennevnte. NK 64 har identifisert endringene i et eget skriv som er lagt ut sammen med høringsdokumentene.

NEK vil anføre viktigheten av oppdaterte standardsamlinger. Videre å opprettholde forutsigbarheten med hensyn til når en ny samling kan forventes. Revisjonen gjøres også av hensyn til regelverksforvalter på området, slik at de kan føle trygghet om at henvisninger i regelverket er rettet mot oppdaterte standarder.

Grenseflate mot andre standardsamlinger

Standardsamlingen danner sammen med andre dokumenter en helhet ved prosjektering og installasjon av el- og ekominstallasjoner i bygninger. NEK vil spesielt trekke frem følgende andre dokumenter:

 • NEK 399 – tilknytningspunkt for el og ekom.
 • NEK 439 – Elektriske lavspenningstavler og kanalskinnesystem (del A, B og C).
 • NEK 700-serien som omhandler prosjektering og utførelse av ekomanlegg.

Forholdet til myndighetene

De to sentrale myndighetene på området, henholdsvis Direktorat for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) har deltatt med representanter i standardkomite NK 64. NEK mener at foreliggende utkast imøtekommer sikkerhetskravene som forskrift om elektriske lavspenningsanlegg definerer. Det vil imidlertid bli avhold et drøftingsmøte med DSB for å verifisere at samtykke opprettholdes. Dette skjer etter høringsrunden, men før fastsettelse av ny standardsamling.

Hvor finner man høringsdokumentene

Linker til høringsdokumentet og de øvrige relevante dokumentene finnes i høyremargen.

Vi ber høringsinstansene laster ned høringsdokumentene.

Høringssvar

På høringssiden ligger det også et kommentarskjema som skal benyttes og kommentarer som ikke er fylt i skjema vil ikke bli behandlet. NEK ber om at høringsinstansene sender sine kommentarer via kommentarskjemaet til kommentarer@nek.no. NEK henstiller høringsinstansene om å benytte denne tjenesten av hensyn til videre prosess.

Det bes om at høringssvar sendes innen 15. november 2021. Det gjøres oppmerksom på at NEK normalt publiserer mottatte høringssvar, sammen med komiteens vurdering og beslutning på de enkelte innspillene.

 

Høring – NEK 399 Tilknytning av elanlegg og ekomnett (tilknytningsnormen)

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) inviterer til en åpen høring på forslag til revidert NEK 399. Denne normen omhandler grensesnitt mellom allment el- og ekomnett (strøm, tele, data og TV) mot tilsvarende nett i tilknyttede bygninger og anlegg. Forslaget tar sikte på å erstatte eksisterende «NEK 399:2018 Tilknytningspunkt for el og ekom» samt NEK NSPEK 399 Metode D:2019. Eksisterende norm har oppnådd betydelig utbredelse og har bidratt til ønsket forutsigbarhet mellom berørte parter.

Det foreliggende forslaget medfører en planlagt utvidelse av virkeområdet for NEK 399. Det nye utkastet omfatter alle typer bygninger som skal tilknyttes en lokal elnetteier og ekomnetteier samt også tilknytning av høyspenningsanlegg som krever egen konsesjon. Selv om ordet «bygninger» er benyttet, dekker også NEK 399 andre typer tilknyttede installasjoner. Eksempel på det er idretts- og veilysanlegg, basestasjoner for ekom, tekniske anlegg med videre.

Det er en krevende oppgave å standardisere grensesnittet for el og ekom for et så bredt utvalg av konstruksjoner. Det har krevd et begrenset antall spesialvarianter av metodene som er skissert. Slike tilpasninger kan være kostnadsdrivende og man har derfor tilstrebet standardiserte metoder for flest mulig bruksområder.

Om forslag til ny NEK 399:2022

Høringsinstansene bes notere seg utvidelsen av normens virkeområde. Dette er en vesentlig endring fra forrige utgave. I avsnittene som følger er det trukket frem enkelte elementer fra høringsutkastet, øvrige detaljer kommer frem av høringsdokumentet.

Grensesnitt mot infrastruktureierne

Normen beskriver fire ulike løsninger for grensesnitt mot elnetteier:

Tilknytning av elanlegg med spenning opp til og med 1 kV AC
Metode A Tilknytning hvor det er benyttet tilknytningsskap (maksimalt overbelastningsvern til og
med 125 A).
Metode B Tilknytning hvor det er benyttet hovedfordeling og overbelastningsvernet er over 80 A og opp
til og med 1.250 A.
Metode C Tilknytning hvor det er benyttet hovedfordeling og overbelastningsvernet er over 1.250 A.
 
Tilknytning av elanlegg med spenning over 1 kV AC
Metode D Tilknytning av elanlegg med spenning over 1 kV til og med 24 kV AC.

Hva gjelder grensesnitt mot ekomnetteier beskrives bruk av ekom-modulen i tilknytningsskap ved metode A, mens det ved bruk av metode B eller C beskrives bruk av såkalt «ENI» (Exchange Network Interface).

Koordinering mellom partene

Forslaget legger vekt på koordinering mellom partene i et byggeprosjekt, med tydeliggjøring av ansvar, eierforhold og krav til utveksling av informasjon.

Siden NEK 399 klart definerer rammer for de ulike metodene, bidrar det til økt forutsigbarhet. Krav kan dermed kommuniseres på et tidlig tidspunkt.

Viktige endringer siden forrige utgave:

 •  Ny struktur der man har lagt krav under hver metode som egne avsnitt.
 •  FAQ’er er gjennomgått og endringer gjort fra disse for å gjøre standarden mer lettlest og forståelig.
 •  Omfang endret til å gjelde mer enn kun tilknytningspunkt, men hele tilknytningen samt at standarden ikke gjelder for konsesjonspliktige produksjonsanlegg.
 •  NSPEK 399 Metode D:2019 er lagt inn som eget avsnitt 8.
 •  Ansvar for terminering av stikkledning er lagt til bygningseier.
 •  Strammet opp tekst i forhold til bruk av begrepene tilknytningspunkt og termineringspunkt. Begrepet «grensesnitt» skal ikke benyttes i teksten.
 •  Oppdatert krav til plassering av nettstasjon ved metode C.
 •  Lagt alle krav til konstruksjon av tilknytningsskap i et eget avsnitt 6.10.
 •  Lagt til havbruksanlegg under spesielle installasjoner avsnitt 9.
 •  Fjernet krav om bruk av jord og kortslutningssikker kanalskinneføring ved metode C.
 •  Fjernet krav om plassering av tilknytningsskap innenfor dekningsområdet til bygningens jordelektrode.

Høringsdokumentene

Høringsbrevet, høringsdokument og kommentarskjema vil finnes i høyremenyen. Linken til denne siden kan om ønskelig brukes til å dele informasjon om høringen til andre interessenter og det oppfordres til å dele denne med de som dere mener bør komme med høringsinnspill. Alle er velkomne til å komme med høringsinnspill. På samme sted vil man også finne informasjon om behandling av høringssvar og sluttresultatet, etter at høringsprosessen er sluttført.

Høringsfrist

NEK ber om at alle kommentarer skrives inn på særskilt skjema som er utarbeidet til formålet. Vær nøye med å fylle inn sidenummer, avsnitt, din kommentar og hvilke konkrete endringer som foreslås. Kommentarer som mangler beskrivelse av problemet og konkret forslag til hva som bør endres, tas ofte ikke til følge i den videre bearbeidingen.

NEK ber om at høringsinstansene meddeler sine kommentarer via kommentarskjemaet på kommentarer@nek.no senest 1. oktober 2021.

Høring – Ny delstandard NEK 405-3-2 Elkontroll Vegtrafikksystemer

Norsk Elektroteknisk Komite inviterer høringsinstansene til å komme med innspill til utkast til ny delstandard i NEK405-serien. Utkastet er utarbeidet av en av våre komiteer – NK 219 i samarbeid med NK300 el og ekom i Vegtrafikksystemer. NEK 405-serien består delstandard som omhandler elektrotermografering, brannforebyggende elkontroll bolig, elkontroll næring og krav til sertifiserte kontrollforetak. Elkontroll og eltakst tilbys som tjenester i markedet og er et supplement til den offentlige kontrollen som utføres av det lokale eltilsyn (DLE).

Bakgrunnen for forslaget

Samferdselssektoren er nå organisert med en rekke nye vegeiere som også har ansvaret for overtagelse av el og ekom installasjoner for i størrelsesorden 5 milliarder kroner årlig. Disse vil også ha løpende kontrakter for drift og vedlikehold av elektriske anlegg.

Det er viktig at leveranser lever opp til kvaliteten kontraktene krever. Vegeiere opplever en del feil ved leveranser og ønsker et verktøy for å redusere omfanget ved at det etableres muligheter for uavhengig tredjepartsverifisering av leveranser etter NEK 405-konseptet.

NK219 har i en felles arbeidsgruppe med NK300 utarbeidet et forslag til en ny delstandard i NEK 405 – serien, med metodikk og sertifiseringsordningen for vegsektoren for tredjepartsvurdering av leveranser av elektriske installasjoner og elektrisk utstyr for å sikre at disse er i overenstemmelse med myndighetskrav og kontraktkrav. Standarden skal også danne grunnlag for tredjepartsvurdering av oppfyllelse av drifts- og vedlikeholdskontrakter og generell kontroll av oppdrag. Standarden skal i første omgang dekke vegsektoren, men bygges opp etter en modell som i neste omgang kan være relevant for hele transportsektoren og for kritisk infrastruktur generelt.

Å sikre at disse leveransene virkelig oppfyller kravene spesifisert i kontrakter er svært viktig. Det vil sikre kvalitet og spare oppdragsgiver for store beløp. En tredjepartsvurdering vil senke konfliktnivået ved nyanskaffelser og sikre at krav i drifts og vedlikeholdskontrakter blir oppfylt.

Om standardserien NEK 405 generelt

En betydelig andel av bygningsbrannene i Norge er forårsaket av feil i det elektriske anlegget eller feil bruk av elektrisk utstyr. Eier er pliktig til å føre ettersyn og vedlikehold av det elektriske anlegget og sørge for korrekt bruk av elektrisk utstyr. Vedlikeholdsplikten bør også innbefatte profesjonell kontroll av det elektriske anlegget, slik at eventuelle feil på anlegget oppdages før alvorlige hendelser oppstår.

Utbedring av påpekte feil vil redusere risiko for brann og andre uønskede hendelser. For elektriske anlegg om bord på havgående fartøy vil funksjonsdyktigheten til det elektriske anlegget kunne være avgjørende for sikkerheten om bord. NEK 405 stiller krav til kontrollforetak og til elkontrolløren. Gjennomføring av kontroll etter NEK 405 forutsetter at elkontrolløren har avlagt relevant eksamen. Gjennomføring av eksamen og utstedelse av eksamensbevis eller sertifikat håndteres av sertifiseringsorgan, som er NEMKO og DNV GL.

Om NEKs rolle

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) er ansvarlig for el- og ekom-standardiseringsvirksomhet i Norge. Virksomheten har en nøytral rolle som tilrettelegger og understøtter de rundt 100 norske komiteenes arbeid innen fagområdet. Komiteene består av mer enn 650 engasjerte eksperter fra norsk næringsliv og forvaltning. Disse medvirker til og er aktive i utarbeidelsen av internasjonale standarder/standarder.

Om NK 219

Komiteen forvalter standardene i NEK 405-serien som omhandler elektrotermografering, elkontroll og eltakst. Komiteen har bred representasjon, blant annet fra myndighetene, kontrollforetak, forsikringsaktører, bransjeforeninger og sertifiseringsorganene.

Høringsdokumentene

Høringsbrevet, høringsutkastet og kommentarskjema vil også være tilgjengelig i høyremenyen. Denne siden kan også brukes til å dele informasjon om høringen til øvrige interessenter man mener kan ha interesse av høringen.

Ny delnorm på høring:
NEK405-3-2:2021 Elkontroll vegtrafikksystemer – krav til personell, eksaminering, sertifiseringsordning og metodikk

Høringsfrist

NEK ber om at alle kommentarer skrives inn på skjemaet som er utarbeidet til formålet. Vær nøye med å fylle inn linjenummer, sidenummer, avsnitt, deres kommentar og hvilke konkrete endringer som foreslås. Kommentarer som mangler forslag til endring har mindre sannsynlighet for å bli tatt til følge av komiteen.

NEK ber om at høringsinstansene meddeler sine kommentarer senest 1. juni 2021. Alle kommentarer kan sendes til Espen Masvik.

 

Inquiry – NEK TS 606:202x
Cables for offshore installations halogen-free
and/or mud resistant

Norsk Elektroteknisk Komite invites to inquiry on NEK TS 606 ED 6.

Revision

NEK/NK 18A has revised NEK TS 606. This specification covers the basic requirements for halogen free and/or mud resistant low and high voltage power, control, lighting, instrumentation, and telecommunication, optical fibre cables, Hydro Carbon Fire resistant (HCF) cables and Jet Fire (JF) resistant cables.

Background and justification

The market lacks sufficient requirements to the selection of cables for offshore installations, which creates a demand for NEK TS 606.

Inquiry documents

Please download the draft using the download-link

Revision

The 6th edition cancels and replaces the 5th edition published 2016 and constitutes a technical revision.

Comments on draft and closing date:

NEK ask that all comments be submitted to arild.roed@nek.no within 15 January 2021 using the commenting form.

Høring på NEK 600:2020 – El og ekom i vegtrafikksystem

Norsk Elektroteknisk Komite inviterer høringsinstansene til å komme med innspill til ny elektroteknisk norm NEK 600 El og ekom i vegtrafikksystem. Utkastet er utarbeidet av en av våre komiteer – NK 300.

Bakgrunnen for forslaget

NEK 600 El og ekom i vegtrafikksystem er resultat av et samarbeid mellom Statens vegvesen, Vegdirektoratet og NEK. SVV har som pilotprosjekt besluttet å skille ut de tekniske og materielle kravene fra håndbok N 601 Elektriske anlegg, slik at disse kan ivaretas av en standard fastsatt av NEK. Utviklingen og forvaltningen av denne standarden foretas av normkomite NK 300, opprettet og driftet i samsvar med NEKs regelverk for komiteer.

Veginfrastruktur anses som kritisk infrastruktur og de elektriske anleggene skal være trygge i bruk og må fungere i eventuelle nødssituasjoner. Forutsetningen er at alle sikkerhetstiltakene regelverket krever er på plass. Elektriske anlegg i veginfrastruktur er utsatt for ekstreme påvirkninger av vær, vind, trafikk, salt og nitrøse gasser i tillegg til fysiske skader og aldring.

Arbeidet startet opp i mai 2019 og har vært intensivt. NK 300 som er ansvarlig for den nye normen er tidenes raskest voksende komite i NEK sin historie og har nå 40 aktive medlemmer. Arbeidet har vært fordelt på flere arbeidsgrupper som ukentlig og daglig har arbeidet med forskjellige problemstillinger innen samferdselselektro. Blant utfordringene som kan trekkes fram er kravet til bruk av Statsbygg sitt tverrfaglige merkesystem TFM tilpasset veg infrastruktur. TFM er ikke i samsvar med de harmoniserte standardene i arbeidet til den europeiske komiteen CLC/SR 3. Bruk av TFM som metode er i dag et myndighetskrav fastsatt av SVV gjennom håndbok N601.

Om vegnormal N601 Elektriske anlegg

Bakgrunn for vegnormal N601 utgitt av Statens vegvesen (SVV) i 2017 var behovet for standardiserte løsninger og å samle elektro-krav i en håndbok. Parallelt med arbeidet i NEK, vil Statens vegvesen, Vegdirektoratet utvikle en ny utgave av håndbok N601. Den nye vegnormalen vil stille funksjonelle krav tilpasset HMS regelverket, og ikke inneholde detaljerte tekniske krav for utførelsen av de elektriske anleggene. Den nye håndbok N601 Elektriske anlegg vil gi grunnleggende sikkerhetskrav som viser hvilke farer vegnormalen tar sikte å verne mot og krav til sikkerhetsutrustninger som skal fungere i nødsituasjoner. Håndbok N 601 Elektriske anlegg vil i sin helhet eies og forvaltes av SVV og henvise til NEK 600 som vil beskrive hvordan sikkerhetskravene kan oppfylles. Håndbok N601 Elektriske anlegg er en vegnormal hjemlet i vegloven.

Om NEKs rolle

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) er ansvarlig for el- og ekom-standardiseringsvirksomhet i Norge. Virksomheten har en nøytral rolle som tilrettelegger og understøtter de rundt 100 norske komiteenes arbeid innen fagområdet. Komiteene består av mer enn 650 engasjerte eksperter fra norsk næringsliv og forvaltning. Disse medvirker til og er aktive i utarbeidelsen av internasjonale normer/standarder.

Om NK 300

Komiteen forvalter den nye elektrotekniske normen NEK 600 El og ekom i vegtrafikksystem. Komiteen har bred representasjon, blant annet fra myndighetene, forvaltere, entreprenører, konsulenter, bransjeforeninger, og leverandører.

Høringsdokumentene

Høringsbrevet, høringsutkastet og kommentarskjema vil være tilgjengelig her og del gjerne informasjonen om høringen til øvrige interessenter man mener kan ha interesse av høringen.

Høringsfrist

NEK ber om at alle kommentarer skrives inn på skjemaet som er utarbeidet til formålet. Vær nøye med å fylle inn linjenummer, sidenummer, avsnitt, deres kommentar og hvilke konkrete endringer som foreslås. Kommentarer som mangler forslag til endring har mindre sannsynlighet for å bli tatt til følge av komiteen.

For bedre oversikt og for å kunne sammenligne høringsuttalelser for samme tema, ber vi om at disse systematiseres og innarbeides i vedlagte høringsskjema med referanse til rad, kapittel og punkt.  Alle innkomne kommentarer blir systematisert og sortert etter tema. Det er derfor viktig at hver rad fylles ut uten bruk av gjentakelsestegn.

Vi ber om at tilbakemeldingene samordnes slik at det leveres felles innspill fra den enkelte virksomhet.

NEK ber om at høringsinstansene meddeler sine kommentarer senest 19. juni 2020. Alle kommentarer kan sendes til Gunnar Gjesdal.

Høring på NEK 420C:2020

Eksplosive stoff og varer –
Områdeklassifisering og elektriske installasjoner

Forside NEK_420-C_2020

NEK/NK 31 har revidert NEK TS 420-11-1 og NEK TS 420-11-2 Eksplosive stoff og varer – Områdeklassifisering og elektriske installasjoner.

De to tekniske spesifikasjonene NEK TS 420-11-1 og NEK TS 420-11-2 publiseres i revidert og samlet utgave i NEK 420C. NEK 420C vil inngå i og støtte seg på NEK 420 serien for eksplosjonsfarlige områder. Serien omfatter fra før NEK 420A, NEK 420B og NEK 420D.

I revisjonsperioden har Ingulf Egeland vært komiteleder i NEK/NK 31. Prosjektleder har vært Jaro Aarseth og fagsjef i NEK har vært Arild Røed.

 

Høringsfrist

2020-07-24

Bakgrunn

NEK TS 420-11-1 og NEK TS 420-11-2 ble opprinnelig basert på de svenske standardene SS 4210824:2008 og SS 4210825:2008, og ble videre bearbeidet med sikte på å skulle tilfredsstille norske forskrifter. Normkomite NEK/NK 31 har bidratt til denne revisjonen. Komiteen består av fagseksperter på eksplosjonssikkerhet, bl.a. fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), industri, leverandører og konsulenter. Spesifikasjonene har eksistert i markedet over lang tid og det foreslås derfor at NEK 420C utgis som Norsk Elektroteknisk Norm.

NEK 420C bør ses i sammenheng med NEK 420B som gir de grunnleggende krav til områdeklassifisering for gass og støv, samt NEK 420A-14 som setter krav til installasjonen i tilsvarende områder.

Revisjon

NEK 420C:2020 erstatter NEK TS 420-11-1:2009 og NEK TS 420-11-2:2009. NEK 420C utgjør en teknisk revisjon, oppdatering av referanser og nasjonale forskrifter i tillegg til oppdatering av språk og format.

Innspill, kommentarskjema og høringsdokument

Alle innspill skal sendes inn på vedlagt kommentarskjema til fagsjef Arild Røed på arild.roed@nek.no innen 2020-07-24.

Kommentarskjema skal alltid benyttes og det skal angis linjenummer, begrunnelse og forslag til revidert tekst. Merk at linjenummeringen starter på nytt for hver del. Korrekt merking blir eksempelvis D1-298 som står for Del 1 linje 298, som er avsnitt 5 Ventilasjon.

Høring – Revidert normserie NEK 405 Elkontroll

Høringsfrist: NB! Pga den ekstraordinære situasjonen rundt corona-viruset har NEK besluttet å utvide fristen for høringen til 1. mai.

Norsk Elektroteknisk Komite inviterer høringsinstansene til å komme med innspill til utkast til reviderte delnormer i 405-serien. Utkastet er utarbeidet av en av våre komiteer – NK 219. NEK 405-delnorm 1 til 4 omhandler elektrotermografering, brannforebyggende elkontroll bolig, elkontroll næring og krav til sertifiserte kontrollforetak. Elkontroll og eltakst tilbys som tjenester i markedet og er et supplement til den offentlige kontrollen som utføres av det lokale eltilsyn (DLE).

Bakgrunnen for forslaget

Elektriske anlegg og elektrisk utstyr skal være trygge i bruk. Forutsetningen er at alle sikkerhetstiltakene regelverket krever er på plass. Gjennom bruk utsettes imidlertid utstyret for ytre påvirkninger, fysiske skader og aldring. Hvor sterkt disse faktorene slår inn varierer. Det påvirker behovet for vedlikehold, utskiftinger og oppgraderinger. En elkontroll vil avdekke tilstanden til det elektriske anlegget og elektriske utstyret. Det gir eier et beslutningsgrunnlag for å vurdere behov for tiltak.

Revisjonsarbeidet startet opp i desember 2018 og foregikk gjennom hele fjoråret. Blant de mange endringer vil vi trekke frem at kompetansekravene er ytterligere tilpasset DSBs gjeldende forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr, samt at grensesnittet mellom forskriftsverket og normserien er tydeligere.

Komiteen foreslår også enkelte strukturelle endringer for å gjøre kravene mer tilgjengelig, samt for å gjøre normserien enklere å lese og finne frem i. “Likelydende” krav finnes nå i de samme kapitlene i de ulike delnormene. Kravene til kontrollforetak nå samlet i delnorm 4 og kravene til sertifiserte og godkjente foretak er også samordnet og harmonisert.

Om normserien NEK 405 generelt

En betydelig andel av bygningsbrannene i Norge er forårsaket av feil i det elektriske anlegget eller feil bruk av elektrisk utstyr. Eier er pliktig til å føre ettersyn og vedlikehold av det elektriske anlegget og sørge for korrekt bruk av elektrisk utstyr. Vedlikeholdsplikten bør også innbefatte profesjonell kontroll av det elektriske anlegget, slik at eventuelle feil på anlegget oppdages før alvorlige hendelser oppstår.

Utbedring av påpekte feil vil redusere risiko for brann og andre uønskede hendelser. For elektriske anlegg om bord på havgående fartøy vil funksjonsdyktigheten til det elektriske anlegget kunne være avgjørende for sikkerheten om bord.
NEK 405 stiller krav til kontrollforetak og til elkontrolløren. Gjennomføring av kontroll etter NEK 405 forutsetter at elkontrolløren har avlagt relevant eksamen. Gjennomføring av eksamen og utstedelse av eksamensbevis eller sertifikat håndteres av sertifiseringsorgan, som er NEMKO og DNV GL.

Om NEKs rolle

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) er ansvarlig for el- og ekom-standardiseringsvirksomhet i Norge. Virksomheten har en nøytral rolle som tilrettelegger og understøtter de rundt 100 norske komiteenes arbeid innen fagområdet. Komiteene består av mer enn 650 engasjerte eksperter fra norsk næringsliv og forvaltning. Disse medvirker til og er aktive i utarbeidelsen av internasjonale normer/standarder.

Om NK 219

Komiteen forvalter normene i NEK 405-serien som omhandler elektrotermografering, elkontroll og eltakst. Komiteen har bred representasjon, blant annet fra myndighetene, kontrollforetak, forsikringsaktører, bransjeforeninger og sertifiseringsorganene.

Høringsdokumentene

Følgende normer er revidert:
• NEK 405-1:2012+AC:2014 – Elektrotermografi – Krav til personell og sertifiseringsordning.
• NEK 405-2:2014 – Del 2-1 – Brannforebyggende elkontroll bolig – krav til personell, eksamensbevis, og organisering av sertifiseringsordning. Del 2-2 – Brannforebyggende elkontroll bolig – krav til utførelse og krav til kontrollforetak.
• NEK 405-3:2014, versjon 2:2017 – Kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr – næring – krav til personell, sertifiseringsordning og metode.
• NEK 405-4:2014 – Kontroll av elektriske installasjoner og elektrisk utstyr – krav til sertifiserte kontrollforetak.

Nye revidert normer på høring, se vedlegg:
NEK405-1:2020 Elektrotermografi – Krav til personell, eksaminering, sertifiseringsordning og metodikk (erstatter NEK 405-1:2012+AC:2014).
NEK405-2:2020 Brannforebyggende elkontroll bolig – krav til personell, eksaminering, sertifiseringsordning og metodikk (erstatter NEK 405-2:2014 – Del 2-1 og NEK 405-2:2014 – Del 2-2 (krav til metodikk og rapportering)
NEK405-3:2020 Elkontroll næring – krav til personell, eksaminering, sertifiseringsordning og metodikk (erstatter NEK 405-3:2014, versjon 2:2017)
NEK405-4:2020 Elkontroll – krav til godkjente og sertifiserte kontrollforetak (erstatter NEK 405-2:2014 – Del 2-2 (krav til foretak) og NEK 405-4:2014)

Høringsfrist

NEK ber om at alle kommentarer skrives inn på skjemaet som er utarbeidet til formålet. Vær nøye med å fylle inn linjenummer, sidenummer, avsnitt, deres kommentar og hvilke konkrete endringer som foreslås. Kommentarer som mangler forslag til endring har mindre sannsynlighet for å bli tatt til følge av komiteen.

NEK ber om at høringsinstansene meddeler sine kommentarer senest 1. mai 2020. Alle kommentarer kan sendes til espen.masvik@nek.no.