Tilbake

Hva er en tolkning av standarder?

Noen ganger kreves det klargjøring av kravene i en standard. Komiteen som forvalter standardene, har normalt dette som oppgave, og kan gjøre det enten gjennom å svare på spørsmål som har kommet inn via FAQ-tjenesten eller ved en tolkning. Artikler og andre tekster som ikke komiteen står bak, er å regne som en personlig ytring. 

Standardene treffer brukerne på mange måter. I noen tilfeller fordi myndighetene referer til spesifikke standarder som metode for å oppfylle forskrifter. I andre tilfeller fordi standardene er egnet som underlag for kontrakter. I atter andre tilfeller definerer det en preferert metode for en rekke områder fra digitalisering til installasjon. Uten standardene er det vanskelig å se for seg et velfungerende samfunn. 

Alle er enige om krav i en standard 

Felles for standardene er at de er basert på beste praksis. De kan være utformet i internasjonale, europeiske eller norske standardiseringskomiteer. Komiteene består av fageksperter fra næringsliv, interesse-organisasjoner, offentlig forvaltning og akademia. Disse representerer et gjennomsnitt av interessene som er berørt av standarden. Alle kravene i en standard er basert på konsensus, eller sagt på en annen måte «at man er tilstrekkelig enige». Det som er beste løsning for èn deltaker er ikke nødvendigvis det for andre deltakere. Forut for alle kravene i standardene er det derfor diskusjoner for å komme fram til konsens, og det krever forhandlinger mellom de involverte.  

Verktøy for å forstå standard 

Når en standard utformes, må den skrives slik at konsensus oppnås. Teksten er derfor et resultat av kompromisser. Det kan bety at detaljer enkelte hadde funnet nyttig, er utelatt. Dette erkjenner NEK, og har derfor laget noen verktøy for å kunne hjelpe til med å forstå standardene bedre. 

FAQ (frequently asked questions) 

Alle kan sende inn spørsmål som de har til tolkning av standardene gjennom NEKs FAQ tjeneste. Spørsmålene bearbeides og besvares av den aktuelle standardiseringskomiteen. I større komiteer oppnevnes det ofte en arbeidsgruppe som har mandat til å besvare de fleste spørsmål. Svarene som gis av en standardiseringskomite er å regne som en tolkning av ordlyden i standarden. 

Tolkninger av standard 

I noen tilfeller er en problemstilling krevende å svare på. I slike tilfeller henvises saken til behandling i plenum. Det krever ofte en gjennomgående diskusjon i komiteen for å komme fram til enighet. På bakgrunn av diskusjonene utarbeides det en tolkning, som hele komiteen stiller seg bak. Tolkningen publiseres på nek.no. 

NEKs internettside 

NEKs internettside er en viktig kanal for å gi informasjon om standarder og organisasjonens arbeid. Artikler og andre sider som publiseres på nek.no blir skrevet av personer med ulik teknologisk bakgrunn. I noen tilfeller også av personer utenfor NEK. Dette kan da ikke tas som en tolkning av kravene i en standard. 

-Administrasjonen i NEK har ikke som oppgave å tolke standarder. Det er det våre komiteer som gjør. Operative valg basert på krav i standardene overlater vi dessuten til prosjekterende og utøvende. Det kan forekomme uttalelser fra bidragsytere som kan oppfattes som en tolkning, men det er viktig forholde seg til slike med varsomhet. Det er bare komiteene som kan sette krav i og foreta tolkninger av standarden. Uttalelser fra andre kilder kan være verdifulle, men må regnes som personlige ytringer, forteller Leif T Aanensen, adm dir i NEK. 

Les mer om komitearbeid!