Tilbake

Slik får du en fornøyd solcellekunde

Det har vært kraftig vekst i installasjon av solcelleanlegg over hele landet de siste årene. For å overlevere et anlegg i henhold til regelverk og anerkjente standarder, er det viktig å ha prosedyrer som ivaretar alle forholdene i installasjonen. Et oppdrag om solcelleinstallasjon er et tillitsforhold mellom kunde og installatør. Ryddige prosesser og dokumentasjon vil styrke denne tilliten og gi fornøyde kunder.

Solcelleanlegg har fått en boom og stadig flere installasjonsbedrifter velger å gå inn på dette markedet. Mange av kundene mangler kompetanse om elanlegg generelt og solcelleanlegg spesielt. Ved tilbudsinnbydelse er derfor tillit en viktig faktor på lik linje med pris og tid. Dersom installatør har klare prosedyre fra befaring til samsvarserklæring, vil det bidra til å bygge tillit. For å kunne skrive samsvarserklæring er en enkel løsning å følge NEK 400. For solcelleinstallasjoner må man følge de generelle kravene og tilleggskravene for solcelleinstallasjoner som man finner i 712.

Befaring

Det første steget ved en installasjon av et solcelleanlegg er å foreta en befaring. I forkant av befaringen er det smart å avdekke hvilke forventninger kunden har til et slikt anlegg. Under befaringen vil man da kunne klarlegge om det er samsvar mellom forventninger, økonomi og de fysiske forutsetningene på stedet. Det er ikke sikkert at de fysiske forholdene på stedet gir de riktige forutsetningene for et effektivt solcelleanlegg. Dette må i så fall formidles til oppdragsgiveren.

Selve takkonstruksjonen og taktekkingen er en viktig del av befaringen. De forskjellige taktypene krever forskjellig festemateriell og det vil være forskjell i monteringstiden. Dersom man avdekker at taket krever en utbedring eller oppgradering må dette formidles til huseier. Ingen kunder blir fornøyd om solcelleanlegget må demonteres etter kort tid for å foreta utskifting av fester eller liknende.

Avklar eventuelle utfordringer i forkant
Ta kontakt med nettselskapet for å sjekke hva de kan ta imot av overskuddsproduksjon fra anlegget. I svake nett kan dette være en utfordring. Det vil være et forhold som påvirker hvilke beslutninger huseier foretar. Kanskje bør anlegget nedskaleres for å tilpasses forutsetningene som netteier stiller?

Vanligvis kreves det ikke byggesøknad for å montere solcelleanlegg i et eksisterende bygg. Avklar allikevel med kommunen hva som gjelder for det aktuelle bygget. Det kan være forhold som påvirker krav om byggesøknad. For et nybygg kreves det alltid en byggesøknad for solcelleanlegg.

God prosjektering gir gode anlegg

Vurder takkonstruksjon
Når kunden har godtatt tilbudet er tiden inne for å starte prosjekteringen. For solcelleanlegg er det viktig å foreta en vurdering av de ytre forholdene. Takkonstruksjonen skal eksempelvis tåle vekten av solcelleanlegget. Samtidig må man også ta hensyn til vær og vind. Dette vil variere med husets plassering. Noen steder er det mye snø som legger seg på taket. Andre steder er man nær kysten med et saltholdig klima. Dette vil være med å påvirke valg av solcellepaneler. Det finnes standarder som vil gi krav til laster på konstruksjon (Eurokoder). I kystnære strøk kan salt være en faktor å ta med i vurderingene. For solcelle paneler vil NEK EN IEC 61701 gi kravene som gjelder for saltholdige miljøer.

Plassering og posisjonering
Plasseringen og posisjoneringen kan være av avgjørende betydning for produksjonen i solcelleanlegget. Selv om de aller fleste paneler monteres skrått kan det være lokale forhold som tilsier at man skal ha en horisontal montering for å få mest mulig effekt. Sør er den himmelretningen som gir det mest effektive anlegget. Det kan imidlertid være forhold som gjør at denne plasseringen gir skygge, og man må finne den beste løsningen for det aktuelle anlegget.

Sikkerhet for brannmannskap
Sikkerheten til brannmannskap er det viktig å ta hensyn til ved montering av solcelleanlegg. Selv om man kobler ut spenningen i huset vil det alltid være spenning i solcelleanlegget. Det finnes derfor en rekke krav for avstander til takmøne og takets ytterkant. Disse må følges for å ivareta sikkerheten til brannmannskap ved en eventuell brann. DC-kabler inne i bygninger skal også være mekanisk beskyttet, eller det skal være frakoblingsutstyr som kan gjøre anlegget inne i bygget spenningsløst (typisk en DC-bryter).

Solcelleomformer
Solcelleomformeren kan plasseres både innendørs og utendørs. Som en generell regel skal man plassere omformeren på ikke brennbart materiale og i kjølige omgivelser. Velger man å plassere denne ute er det viktig å sjekke med produsenten om den er beregnet for det. Det er også viktig å sørge for at den er mest mulig skjermet for naturkreftene, som kan variere med landsdel og terreng. Dersom man velger å plassere omformeren inne i bygget og det går DC-kabler i huset må man montere en brannbryter eller DC-bryter som den også kalles. Hensikten med bryteren er å gjøre alle DC-kablene spenningsløse av hensyn til eventuelle brannmannskap. Imidlertid skal DC-bryteren monteres på ikke brennbart materiale. Det har forekommet tilfeller med brann i disse. Krav til størrelse på brannplate finnes i NEK 400-712.421.102:2022.

Velge utstyr

Når man er ferdig med prosjekteringsfasen er tiden inne for å velge riktig utstyr. Størrelsen på anlegget legger føringer på mange av valgene som blir foretatt. Samtidig stilles det en rekke krav til installasjonen i NEK 400-712:2022.

Solcellepaneler

De mest vanlige panelene er i dag krystallinske, som er de mest utbredte og kostnadseffektive. En rimeligere løsning er tynnfilmpaneler, men disse har en lavere virkningsgrad slik at produksjonen blir en god del lavere. Det endelige valget må foretas i samråd med anleggseier, hvor man går igjennom fordeler og ulemper.

Solcelleomformer

Solcelleomformerens viktigste oppgave er å gjøre om DC-spenningen fra solcelle til AC-spenning som vil drive elanlegget. På DC-siden vil det også være en oppgave å hente ut mest mulig effekt og overvåke for feil.

Overspenningsvern

Det er et krav om overspenningsvern på både DC og AC siden. Kravene til overspenningsvern finnes i NEK 400 712-533:2022.

Overstrømsvern skal også monteres på både AC og DC-siden. På AC-siden skal vernet beskytte mot kortslutningsstrøm i AC-hovedkabel, og på DC-siden mot solstrøm i hver solcellestreng.

Kabler, kontakter, bokser og fordelinger

Ett solcelle anlegg har en estimert levetid på 20 – 30 år og man må ta hensyn til at anlegget kan bli liggende urørt i denne perioden. Installatør må derfor velge kabler som er utviklet spesielt for solceller slik at hensynet til disse spesielle forholdene er ivaretatt. Taket bør også ha så lang restlevetid at dette ikke trenger å byttes i løpet av solcellenes levetid.

Solcellepanelene kommer normalt med MC4 kontakter ferdig montert. Den kontakten er utviklet spesielt for solcelleanlegg og tar innover seg de spesielle forholdene man møter i et solcelleanlegg. I NEK 400:2022 slås det fast at man skal bruke kontakter av samme type og fabrikat.

Boksene som brukes skal tilfredsstille isolasjonsklassen på DC-siden.

Det må installeres en lastskillebryter slik at det er mulig å koble fra både på AC- og DC-siden.

Sikkerhetsmerking

NEK 400 412.514.1 gir kravene til sikkerhetsmerking av solcelleanlegg. Selve bygningen skal merkes med et skilt som forteller at det er montert et solcelleanlegg i bygget.

Alle steder på DC-siden hvor det er tilgang til spenningsførende deler skal varig merkes med et symbol for fare. Merkingen forteller at de spenningsførende delene kan være spenningssatt etter frakobling. Symbolet som skal brukes er angitt i NEK 400 712.514.1.102 og er illustrert i figur 712B.

Dokumentasjon, testing og vedlikehold av solcelleanlegget

Ved overlevering av anlegget til eier har hen krav på en dokumentasjon av anlegget og en dokumentasjon på at det tilfredsstiller lovverket. Standarden NEK 446 Fotovoltaiske solenergisystemer – Krav til testing, dokumentasjon og vedlikehold:2022 gir kravene som installatør skal forholde seg til ved overlevering av et solcelleanlegg til kunde. Typisk vil en slik dokumentasjon inneholde:

  • Samsvarserklæring
  • Rapport fra risikovurderingen
  • Rapport fra sluttkontroll
  • Kursfortegnelse
  • Brukerveiledning

Denne dokumentasjonen er viktig for huseier. Etter overlevering av anlegget er det hen som er ansvarlig for anlegget og skal sørge for at det er trygt. Dokumentasjonen blir derfor utgangspunktet for både senere elkontroll og vedlikehold.