Tilbake

Bedre forståelse for krav i standard

Standarder endres i takt med relevante endringer i samfunnet. For å skape en større forståelse for endringer i en standard har IEC lansert kommenterte utgaver (CMV) av enkelte standarder. I disse kommenterte utgavene redegjør de ansvarlige for valgene som har blitt foretatt.

Standarder endres

Standarder er som alt annet i samfunnet i stadig endring. Ny teknologi, forskning og endringer i lovverk er blant de årsaker som krever en ny utgave av en standard. Standarder utvikles i IEC av standardiseringskomiteer med medlemmer fra en rekke involverte aktører og nasjoner. Et viktig prinsipp innenfor standardisering er at det skal være konsensus for kravene i standarden.  Dette medfører at man må komme fram til en løsning som er akseptabel for alle involverte.  Dette er ikke alltid like enkelt da medlemmene er med for å ivareta egne interesser. Komiteene som skal foreta endringene i kravene står derfor ovenfor mange diskusjoner før man bestemmer kravets ordlyd.

Konsensus krever kompromisser

Kravene i en internasjonal standard består derfor av en rekke kompromisser. Kravene i en standard representerer derfor det man regner som godt nok. Litt banalt kan man si at det ikke er nødvendig med gull når sølv er godt nok. For noen aktører kan allikevel det rasjonelle bak endringer i kravene ikke være åpenbare. IEC har derfor utviklet en kommentert utgave (CMV) for enkelte standarder. I en CMV redegjør standardiseringskomiteen for de valgene man har foretatt under arbeidet med standarden. På denne måten kan man få en større forståelse for kravene man må forholde seg til.

Kommentert utgave av standard for eksplosjonsfarlige områder

En av standardene som er gitt ut i en kommentert utgave (CMV) er IEC 60079-10-1. IEC 60079-10-1 omhandler klassifisering av Ex-områder, og kom i ny utgave i 2020.

-Innenfor EX-områder er det spesielt viktig at man har en god forståelse av kravene i standardene. Brann og eksplosjonsfare kan potensielt ende i en katastrofe om man ikke tar de riktige valgene. Den kommenterte utgaven av Ex-standarden vil bidra til å øke forståelsen for de ulike endringene som blir foretatt i standarden, forteller Kenneth Narvestad, fagsjef Ex i NEK.

Les mer om IEC 60079 Part 10-1: Classification of areas – Explosive gas atmospheres

 

Totalt finnes det i dag 27 ulike CMV tilgjengelig og flere vil komme til etter hvert som det utvikles nye utgaver.