Tilbake

Veien til 230/400 V TN-C-S

Norge har som et av svært få land benyttet 230 V IT-system for lavspent distribusjon. Selv om nye områder har vært bygget ut med TN-system, er fortsatt 70-80% av norske bygninger forsynt med «det gamle systemet». Det betyr samtidig at tilknyttede bygninger fortsatt har dette systemet, med de utfordringer det skaper for effektkrevende elektrisk utstyr. Eksempel på effektkrevende utstyr er elbilene som tar plass i stadig flere garasjer og garasjeanlegg. Etter henstilling fra DSB vil NEK nå gå i gang med å utarbeide standardisert metode for ombygging – både av distribusjonsnett og installasjoner.

IT- nett, et norsk fenomen

Den største delen av det norske distribusjonsnettet er et såkalt 230 V IT- nett. Det er et system som Norge er mer eller mindre alene om i Europa. De andre europeiske landene basere seg i stor grad på ulike versjoner av 230/400 V TN-nett. I forhold til elektrisk utstyr gir dette utfordringer da mange produkter som er beregnet på bruk i et TN-nett må modifiseres for bruk i Norge. Dette er både kostnadsdrivende og lite effektivt. Diskusjonen om Norge skal bytte til TN-nett har da også foregått i mange tiår.

Metode for ombygging til TN-nett skal utvikles

DSB ønsker nå at NEK skal utarbeide en standardisert metode for å bygge om elektriske anlegg fra det tradisjonelle 230 V IT til 230/400 V TN-C-S. Etter at den tidligere metoden (AG-14) fra 2001 ble trukket tilbake finnes det i dag ingen gyldig metode, og det ønsker DSB å gjøre noe med. De har derfor tatt kontakt med NEK med en henstilling om å utarbeide en standardisert metode for ombygging av IT til TN-nett.

-Det er en spennende oppgave DSB har spurt om, og vi vil gjøre vårt beste for å få til et tett samarbeide med DSB og NVE i prosessen. Utvikling av standardene vil naturligvis foregå i en bred sammensatt komite, men hvor vi i NEK vil være oppmenn. Ombygging av nettsystem er viktig team i dag, men interessen og investeringene i dette vil bare øke i årene fremover. Da vil standardene få en enda viktigere betydning, både bedrifts- og samfunnsøkonomisk, forteller Leif Aanensen, som er adm dir i NEK.

Hvorfor skal man endre?

Etter DSBs syn er det både ønskelig og fordelaktig om man kan vri nettvirksomheten i retning av mer TN. Bakgrunnen for dette er:

  1. Økt elsikkerhet
  2. Tilgang på utstyr fra internasjonale markeder
  3. Samfunnsøkonomi (TN vil blant annet bety mindre overføringstap)

Gjennom å utvikle en standard ønsker man å etablere en metode som vil gi en sikker håndtering av installasjoner i veien fra IT til TN. Samtidig vil standarden også bidra til å forenkle denne prosessen. Målet er en metode som beskriver ombygging av eksisterende elektriske anlegg på en sikker og samfunnsøkonomisk måte.

Elektroteknisk bransje må involveres

For å gjennomføre arbeidet fram til man har en standardisert metode er det nødvendig å involvere elektroteknisk bransje på bred front. Dette vil skape god, faglig, forankring og man vil få belyst de ulike problemstillingene fra flere synsvinkler. Noen viktige forutsetninger i arbeidet vil være at sikkerhetsnivået ikke vil svekkes ved en overgang fra IT til TN. Det vil derfor være DSB som skal godkjenne at metoden opprettholder det forutsatte sikkerhetsnivået. Beslutningskriteriene for en godkjent metode vil være:

  • Tiltak skal anvendes for at elsikkerheten ikke svekkes i installasjonen,
  • Tiltak skal anvendes for å bevare eller øke installasjonens driftssikkerhet,
  • Begrense anleggseiers ulemper ved endring i installasjonen,
  • Minimere kostnaden for å gjennomføre tiltak i metoden.

 

-Vi har valgt å opprette en ny standardiseringskomite, NEK 350, som skal arbeide med standardene. Denne komiteen vil samspille med våre øvrige ekspertkomiteer for å finne frem til de gode løsningene. DSB har lagt noen føringer for arbeidet, som krever tett oppfølging for at man skal få riktig fremdrift. Det har derfor også blitt opprettet en styringsgruppe som består av representanter fra DSB og NEK, fortsetter Aanensen.

Komiteen er i støpeskjeen

Organiseringen av den nye komiteen er allerede godt i gang. Hans Brandtun, fra REN har det faglige ansvaret for NEK 350 og vil fungere som interimleder. Han vil samarbeide tett med fagsjef Tommy Lundekvam fra NEK om forberedende arbeid og oppbygging av komiteen. Lundekvam vil også være den som rapportere inn til styringsgruppen. Arbeidet med å rekruttere komitemedlemmer til komiteen startes for fullt over sommerferien og man ser for seg å være i gang med arbeidet i løpet av august.

Er du interessert i å delta i arbeidet til NEK 350 kan du ta kontakt med:

tommy.lundekvam@nek.no