Tilbake

Maskininstallasjoner er ikke som andre installasjoner

Elektriske maskiner skiller seg fra andre elektriske installasjoner og krever andre vurderinger for god maskinsikkerhet. En maskin består av bevegelige deler som drives av motorer og styres av elektrisk utstyr. Om dette feiler kan det medføre fysiske farer i tillegg til elektriske farer. Maskinsikkerhetsstandarden (NEK EN 60204-1) tar høyde for nettopp disse utfordringene.

EU-direktivene for maskinsikkerhet må oppfylles

I takt med at samfunnet blir mer automatisert øker også innslaget av maskiner. I alt fra veganlegg til landbruk blir stadig flere funksjoner ivaretatt av elektriske maskiner. Dette gjør at installasjonene ikke bare blir flere, men også mer krevende med hensyn til sikkerhet. I Europa reguleres disse sikkerhetsaspektene gjennom lavspenningsdirektivet og maskindirektivet. Disse direktivene er Norge som EØS-nasjon forpliktet til å følge.

-Standarden NEK 60204-1 Maskinsikkerhet er godkjent av EU-kommisjonen og oppfyller spesifikke sikkerhetsbestemmelser i direktivene. Du kan godt si at den fungerer som en verktøykasse som gjør det enkelt å oppfylle bestemmelsen i direktivene, både for de som bygger og installerer maskiner, forteller Trond Salater, fagsjef for industri og automasjon i NEK.

Sårbarheten øker

Elektriske maskiner har gjennomgått store forandring i de siste ti-årene, og har blitt svært avanserte. Spesielt innenfor motorstyring, elektroniske styresystemer og sensorteknologi er det en rivende utvikling. Den avanserte teknologien gjør også at sårbarheten øker. Ikke minst i forhold til EMC, som det i dag må tas spesielle hensyn til.

-Bruken av elektronisk utstyr i maskiner har økt enormt. Dette øker faren for feilfunksjon ved forstyrrelser og utfordringer med EMC. Ikke bare for egen installasjon, men også for andres el-installasjoner. I Maskinsikkerhets-standarden blir EMC behandlet spesielt og tar hensyn til den nye virkeligheten for maskiner. fotsetter Trond Salater.

Feil standard kan gi store konsekvenser for maskinsikkerhet

En vanlig feil er å bruke kravene i NEK 400 også ved installasjon av elektriske maskiner.  NEK 400 tar for seg elektriske installasjoner som er statiske og oppmerksomheten er utelukkende rettet mot elsikkerhet. En maskin skiller seg fra andre elektriske installasjoner ved at den har bevegelige deler. I en elektrisk maskin kan man derfor ikke ta hensyn til bare elsikkerhet. Man må også ta hensyn til mekaniske farer som kan forårsakes av maskinfunksjon og deler. Maskinsikkerhetsstandarden tar med seg denne dimensjonen og legger til grunn helt andre risikovurderinger enn ved lavspent installasjoner. I en maskin er man først og fremst opptatt av faren for fysiske skader og spesielt beskytte personer mot mekaniske farer gjennom etablering av aktive sikkerhetsfunksjoner, overvåkning og sikre styresystemer.

-Bruker man NEK 400 på elektriske maskiner har man bare ivaretatt 20 – 30 prosent av det som er nødvendige vurderinger. Dersom det skjer en skade eller ulykke vil myndighetene se på risikovurderingen. Har man vurdert risiko på bakgrunn av feil standard kan det få uheldige konsekvenser, avslutter Trond Salater.

NEK arrangerer et webinar om maskinsikkerhet 15. juni. Under webinaret vil man ta for seg problemstillinger knyttet til maskinsikkerhet, se på hvilke utfordringer man kan løse gjennom standarder og finne gevinster

Les mer og meld deg på webinaret om maskinsikkerhet!