Tilbake

Gratis webinar om standard for forsvar og beredskap

NK 500 er komiteen for elektroteknisk standardisering for forsvar og beredskap. Nå starter arbeidet med en ny standard på området. 

Komiteen ble etablert for kun få måneder siden, men det første prosjektet er allerede i prosess. Prosjektet har arbeidstittelen «Systemstandard for mobile anlegg» og skal omfatte krav til el og ekom i systemer som deployeres i forbindelse med beredskapsaktørenes oppdrag.  

Standarden vil gi større forutsigbarhet 

Sektorens spesielle behov og forutsetninger, som følge av bruksmønster og operasjonsmiljø er i liten grad spesifisert i enkeltstående sivile standarder. Det er et behov for å identifisere og samle krav fra de ulike standardene for å ivareta beredskapsaktørenes krav til funksjonalitet og sikkerhet. En standard på dette området vil kunne forbedre krav i anskaffelser og føre til mer enhetlige leveranser til forsvars- og beredskapssektoren. Denne tilnærmingen vil skape forutsigbarhet for leverandørene og beredskapsaktørene. 

Å flytte krav fra interne spesifikasjoner til en standard som er tilgjengelig for alle er et spennende konsept og virker positivt for både oppdragsgivere og leverandører. Dette er en god mulighet for leverandørene til å bidra med sin kompetanse og nye teknologiske løsninger i utformingen av fremtidige systemer. Til gjengjeld får leverandørene en større forståelse for sektorens behov i kommende leveranser. 

NEK – anerkjent arena for utvikligna av standarder 

NEK representerer en anerkjent arena for offentlig-privat samarbeid. Dette er en åpen og transparent arena som ikke er i konflikt med offentlig anskaffelsesregelverk og etiske retningslinjer. Og det er nettopp derfor denne arenaen er så godt egnet for å samarbeide om løsninger for tekniske problemstillinger. 

Prosjektgruppen ønsker flere medlemmer

Det er etablert en prosjektgruppe, ledet av Knut Karlsen fra Forsvarsmateriell, som skal utvikle standarden. Hoveddelen av det tekniske innholdet vil være på plass i løpet av 2022 og publisering er estimert til desember 2023. Prosjektleder ser et stort potensial i å kunne skape forbindelser og trekke på kompetansen som finnes i det sivile. 

-I tillegg til medlemmene i komiteen og prosjektgruppen vil man også kunne få råd og veiledning fra NEKs øvrige nettverk på over 750 eksperter. Prosjektet er godt forankret i forsvarssektoren og vi er i dialog med Politiet og Sivilforsvaret. Dette er en unik mulighet for Forsvarsmateriell. Vi ønsker nå at flere melder sin interesse. Helse og brann og redning bør være representert i tillegg til flere leverandører. Vi gjennomfører derfor et lanseringswebinar for prosjektet i forkant av selve oppstarten, sier Knut Karlsen.

Les mer og meld deg på!

 Du kan også ta kontakt med Kristoffer Gjertsen, fagsjef forsvar og beredskap på epost: kristoffer.gjertsen@nek.no