Tilbake

Hydrogen kan slå ut diesel

Brenselsceller basert på hydrogen vil i løpet av kort tid utgjøre et reelt alternativ til fossilt drivstoff for skip og tungtransport. For en bred utbredelse er man avhengig av felles løsninger og forutsigbarhet. NEK trapper derfor opp arbeidet med standardisering innenfor brenselceller og blåser nytt liv i komiteen NK 105 Brenselceller.

Asko

For å nå målene som er nedfelt i Paris-avtalen er vi avhengig av å erstatte fossilt drivstoff. For mindre kjøretøy har el-kraft tatt denne rollen mens det for skip, landbruksmaskiner, tungtransport og anleggsmaskiner fortsatt er diesel som er mer eller mindre enerådende.

Brenselceller

Et alternativ til fossilt drivstoff og forbrenningsmotorer, er bruk av brenselsceller. Ved å bruke hydrogen eller metanol som drivstoff vil en brenselcelle produsere elektrisitet, som vil kunne drive en elmotor. Selve prinsippet, som ligger bak brenselcelleteknologien, har vært kjent i 180 år. Allikevel var det først med romfartsindustrien man begynte å ta i bruk brenselceller i stor utstrekning. Det er spesielt det gunstige forholdet mellom energi og vekt som er attraktivt for bruk i romskip.

Stor internasjonal interesse

Det internasjonale energibyrået (IEA) slår fast i en rapport at interessen for hydrogen aldri har vært større. Spesielt innenfor skipsfart, tungtransport og luftfart trekkes hydrogen fram som en potensiell energibærer. Også i Norge er interessen for hydrogen stigende og den norske regjeringen har blant annet utarbeidet en egen hydrogen strategi. I strategien slås det fast at hydrogenproduksjon og utvikling av hydrogenteknologi kan bidra til verdiskapning i Norge.

Hydrogen produksjon

For at hydrogen skal være et relevant alternativ må det produseres med små eller ingen utslipp. I dag produseres hydrogen i vesentlig grad med naturgass som kilde, men også kull blir i stor grad brukt. Dette medfører store utslipp av CO2. På globalt nivå tilsvarer utslippene fra hydrogenproduksjon Storbritannia og Indonesias samlede utslipp av klimagasser. For at hydrogen skal bli et rent alternativ må man derfor bruke karbonfangst ved utvinning fra naturgass.

Ren hydrogen

Alternativet til naturgass er å fremstille hydrogen fra vann. I en slik prosess spaltes vann (H2O) til hydrogen(H) og oksygen (O2). Bruker man i tillegg fornybar energi til produksjonen vil hydrogen være 100% ren. Biproduktet oksygen kan lagres og brukes, for eksempel, på sykehus.

-Norge er i en god posisjon for produksjon av hydrogen. Vi har store forekomster av naturgass, som kan brukes i produksjonen. Dette krever imidlertid karbonfangst. For Norge vil sannsynligvis vann være en hensiktsmessig råvare. Kombinert med vår rene elektrisitet vil norsk hydrogen på sikt kunne være 100% ren, forteller Kristoffer Gjertsen som er fagsjef i NEK.

Brenselcelleteknologien i utvikling

Selv om hydrogen kan brukes til kraftproduksjon er det først og fremst aktuelt i forhold til fremdrift av transportmidler. Dette gjelder særlig for tyngre kjøretøy og fartøy, hvor batteri-elektrisk ikke er et reelt alternativ. Brenselceller og hydrogen vil i løpet av kort tid utgjør et reelt alternativ til fossile drivstoff for tungtransport og skipsfart. Det foregår et stort arbeid både internasjonalt og i Norge for å effektivisere teknologien bak brenselceller. Den norske regjeringen har bevilget midler for pilotprosjekter, som er tilgjengelig gjennom Innovasjon Norge og Enova. Asko er en av de bedriftene som har benyttet seg av dette og lanserte i 2020 en hydrogendrevet lastebil med støtte fra Enova.

Standardisering av brenselceller

I IEC er det stor aktivitet i standardiseringsarbeidet for brenselceller. Gjennom standardiseringen sikrer man løsninger som adopteres bredt. Arbeidet i IEC vil derfor ha stor betydning for utbredelsen av hydrogen som drivstoff både internasjonalt og i Norge. NEK ønsker derfor å trappe opp arbeidet med brenselceller i sitt standardiseringsarbeid. I første omgang betyr dette at man blåser nytt liv i standardiseringskomiteen NK105 Brenselceller.

-Gjennom NK 105 vil vi få direkte tilgang til arbeidet som gjøres internasjonalt. Dersom vi skal bruke brenselceller i Norge og utvikle egne systemer som vi selger internasjonalt, er det viktig at vi får en stemme i den internasjonale utviklingen av standarder. Dette vil bidra til trygge, funksjonelle og pålitelige anlegg, og bryte handelsbarrierer. NK 105 skal også være en arena for erfaringsutveksling og kompetanseheving blant aktørene innen brenselceller i Norge. Skal satsningen på brenselceller bli vellykket er man avhengig av forutsigbarhet for aktørene. Veien til dette går gjennom standardisering avslutter Kristoffer Gjertsen.

NEK ønsker flere medlemmer velkommen til NK 105 Brenselceller.

Slik blir du medlem.

Les om webinar for brenselceller.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Utfordringer og løsninger for elektrisk samferdsel

Dato
22.03.2024

Standard for maritime brenselceller

Dato
19.10.2023

Du kan være med å lage standarder!

Dato
28.09.2023