Tilbake

Ny vegstandard vil spare penger

NEK lanserer 13. januar en ny standard, NEK 600 El og ekom i vegtrafikksystem. Den nye standarden er utviklet i samarbeid med Statens vegvesen og gir kravene for el og ekom i veganlegg. Årlig brukes det 6 milliarder kroner på el og ekom i norske veianlegg. Med den nye standarden forventes det sterkere konkurranse og lavere priser.

Samarbeid mellom NEK og Statens vegvesen

NEK og Statens vegvesen har gjennom 18 måneder samarbeidet om å utvikle en standard. Standarden gir kravene for å tilfredsstille Statens vegvesens vegnormal N601 Sikkerhetskrav for elektriske anlegg i- og langs offentlig veg. Den nye standarden heter NEK 600 El og ekom i vegtrafikksystem.

-Gjennom vårt samarbeid med NEK har vi fått tilgang til et større faglig nettverk, som gir et oss et styrket bransjesamarbeid. Vi får dermed en bred, felles forståelse av kravene og det vil bli lettere å oppnå forskriftskravene, forteller Morten Wright Hansen, seksjonssjef på Inspeksjon og sikkerhet i Myndighet og regelverk i Vegdirektoratet

NEK 600 – metode for sikkerhetskrav

Statens vegvesen har parallelt revidert vegnormen N601 Sikkerhetskrav for elektriske anlegg i- og langs offentlig veg. N601 vil i revidert form bare stille funksjonelle sikkerhetskrav og ikke inneholde detaljerte tekniske krav til utførelse. Vegnormen vil henvise til NEK 600 som metode for å oppnå sikkerhetskravene. Bruken av den nye standarden vil derfor gjelde alle offentlige veier og gater i Norge og vil påvirke en samlet bransje.

-Det har vært en komite bestående av nærmere 50 eksperter fra alle fagmiljøer innenfor veg, el og ekom som har utviklet NEK 600. I denne prosessen har alle involvert fått framføre sine synspunkter til diskusjon. Resultatet er at det hersker bred forståelse og konsensus om kravene i standarden, sier Leif Aanensen som er adm. dir i NEK.

Kostandene vil gå ned med NEK 600

Årlig brukes det cirka 6 milliarder kroner på el og ekom i norske veganlegg. Dette tallet omfatter nybygg, oppgraderinger og vedlikehold. Når anbudsinnbydelser baseres på standarder, vil anbudene bli transparente og det vil gi økt konkurranse.

-Det forventes at det vil bli en mer likeverdig og styrket konkurranse når man må levere anbud som baseres på en standard. En standard gir lite rom for tolkning og det vil være enklere å sammenligne de ulike anbudene. Erfaringene viser at standarder gir økt forutsigbarhet for partene. Dette innebærer færre konflikter og at kostnadene går ned. I praksis betyr det at man kan få mer veg for pengene, avslutter Leif Aanensen.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Utfordringer og løsninger for elektrisk samferdsel

Dato
22.03.2024

Standard for maritime brenselceller

Dato
19.10.2023

Du kan være med å lage standarder!

Dato
28.09.2023