Tilbake

Bruk NEK 700 for å oppfylle myndighetenes kvalitetskrav!

NEK 700 er den ledende metoden for installasjon av et ekom-anlegg. Kravene i standarden sikrer at installasjonen er i tråd med ekomforskriftens kvalitetskrav. Nasjonal Kommuniaksjonsmyndighet stiller seg bak NEK 700 og henviser til den som en anbefalt metode for å oppfylle bestemmelsene om kvalitet som forskriften krever.

NEK 700 oppfyller kvalitetskrav

NEK 700 er en standardserie som danner fundamentet for planlegging og bygging av kabelinstallasjoner i Ekom-anlegg. Myndighetene setter gjennom ekomforskriften kvalitetskrav til ekom-installasjoner. Kravene tilsier at en installasjon av et ekomnett skal være fagmessig utført og ha en tilfredsstillende kvalitet. Samtidig må det også tas hensyn til hva nettet skal brukes til, hvilke nett som skal tilkobles og hvilke krav dette gir for overføring.

Svein Roar Jonsmyr – Nkom

-Nkom stiller krav til at man bruker en standard eller kan dokumentere at tilsvarende kvalitet er oppfylt. NEK 700 serien vil tilfredsstille Nkoms krav og er en enkel vei til et ekomanlegg som er i tråd med forskriften. Det er ikke anledning til å avtale dårligere kvalitet i nettet enn det standardene sier, forteller Svein Roar Jonsmyr, senioringeniør i Nkom.

Krav til kompetanse

I motsetning til installasjon av el-anlegg er det ikke krav til at hver enkelt montør hos en ekom-installatør skal være sertifisert. Det er virksomheten i seg selv som er autorisert. Imidlertid er det et krav fra myndighetene at virksomheten har minst én kvalifisert person i 100 % stilling. Den kvalifiserte personen vil ha ansvar for alt det faglige arbeidet i bedriften. Kriteriene for å være kvalifisert personell innebærer både formell utdannelse og relevant praksis.

-Det er strenge krav for å bli kvalifisert personell (KP) i en ekom-virksomhet. Vedkommende vil være ansvarlig for kompetansen til montører og kvaliteten til alle installasjoner som virksomheten gjennomfører. Når virksomheten bruker standardiserte metoder som NEK 700 vil det være enklere for KP å kunne stå inne for at bedriften tilfredsstiller bestemmelsene i ekom-forskriften.  Det er fritt om man finner det hensiktsmessig å bruke en annen standard, men da må han eller hun finne et alternativ med krav som minimum er tilsvarende NEK 700, fortsetter Jonsmyr.

Tilsyn av ekomanlegg

Nkom foretar årlig en rekke tilsyn av ekom-installasjoner. Kontrollene skal avdekke negative avvik i forhold til kravene om god teknisk kvalitet i ekomnettet. En viktig garanti for at installasjonen er i tråd med forskrift og kravene i NEK 700 er samsvarserklæringen, som blir gitt til oppdragsgiver. En samsvarserklæring skal alltid utstedes etter fullført installasjon og er et viktig juridisk dokument ved eventuelle tvister. Dersom installatør-virksomheten ikke oppfyller kravene i autorisasjonsforskriften eller annet lovverk kan man i ytterste konsekvens miste autorisasjonen.

-Når vi foretar tilsyn skjer det alltid etter NEK 700. Erfaringene viser at den avdekker eventuelle avvik fra det som er innenfor forskrift.  Noe av det første som blir gjort er å sjekke at samsvarserklæring for anlegget er på plass, og i tvilstilfeller blir også oppdragsgiver kontaktet. I tiden framover vil Nkom også foreta flere tilsyn rettet mot blokker og blokkbebyggelse. Hensikten er å se om installasjonene er i henhold til NEK 700 og den nye bredbåndsutbyggingsloven, avslutter Svein Roar Jonsmyr.

Se opptak av webinar fra lansering av NEK 700:2020 Informasjonsteknologi.

Du kan kjøpe NEK 700 fra en av NEKs samarbeidspartnere:

Nelfo
Energi Norge
Standard Online

Relaterte artikler

Se alle nyheter

NEK 703 gir krav for å ivareta miljøet ved drift av datasentre

Dato
16.05.2024

Ny NEK 700 - Informasjonsteknologi lanseres

Dato
16.05.2024

Besøk NEK på Eliaden 28-30 mai!

Dato
16.05.2024