Tilbake

Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder – NEK 420A lanseres på Eliaden!

På Eliaden 2016 lanserer NEK en oppdatert utgave av NEK 420:2010 – Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder. Her vil NEK og Standard Online ha egen stand i hall D. Møt oss på stand D04-26.

Forsidebilder NEK 420A:2016

Hva er nytt?

 • Bokserie med NEK 420A som første bok
 • Tospråklig utgave. Kolonneformat med original IEC-tekst og norsk oversettelse
 • Mange endringer i innholdet, samt revidert oversettelse av alt innhold
 • Liste over tekniske endringer
 • Revidert vedlegg om regelverk, beskyttelsestyper og merking

Forside NEK 420-A 2016NEK vil på et senere tidspunkt lansere flere normer i normserien NEK 420, f.eks. NEK 420B og NEK 420C som vil bl.a. omhandle områdeklassifisering, gruver og eksplosiver. Samlet sett vil bokserien erstatte NEK 420:2010.

NEK 420A:2016 er en normsamling som er aktuell for alle som har befatning med eksplosjonsfarlige områder. Hovedmålgruppen er aktører som har befatning med prosjektering, valg av utstyr, montering, vedlikehold, reparasjon, overhaling, utbedring og installasjon av varmekabel, relatert til eksplosjonsfarlige områder. Normen kan også være av interesse for leverandører som ønsker kompetanse på hvilke installasjonskrav som gjelder ved montering av utstyr.

Oppbygging og struktur

Denne normsamlingen er en delvis oppdatering av NEK 420:2010. Visuelt er den største forskjellen at teknisk innhold kan leses både på engelsk og norsk i to kolonner. Kolonneformatet gir leseren anledning til å lese den originale IEC-teksten i venstre kolonne og den norske oversettelsen i høyre. Dette gir lesere med ulik språkkompetanse anledning til å benytte samme publikasjon. I tolkningsspørsmål kan det også være til hjelp å lese teksten på originalspråket.

Henvisningsgrunnlag i nasjonal forskrift

NEK 400 er det sentrale henvisningsgrunnlag i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL). For eksplosjonsfarlige områder kommer NEK 420 i tillegg til NEK 400. FHOSEX og FUSEX-forskriftene viser til NEK 420 som en måte å oppfylle forskriften på. Forskrift, veiledning til forskrift og norm angir som regelverk samlet minimums sikkerhetsnivå. Veiledning til forskrift og norm er frivillig og ikke juridisk bindende, men gir føring for det sikkerhetsnivået som kreves av norske myndigheter.

Innhold

Hver oversatt norm i samlingen har sin egen detaljerte innholdsfortegnelse. NEK 420A inneholder følgende internasjonale normer:

 • IEC 60079-14:2013+COR1:2016
  Elektriske installasjoner – Design, utvalg og utførelse
 • IEC 60079-17:2013
  Elektriske installasjoner – Inspeksjon og vedlikehold
 • IEC 60079-19:2010+AMD1:2015
  Utstyr – Reparasjon, overhaling og utbedring av utstyr
 • IEC/IEEE 60079-30-2:2015
  Varmekabelanlegg – Veiledning for prosjektering, installasjon og vedlikehold

De tekniske kravene i disse normene er identiske med det som gjelder i Norge og Europa. Med andre ord er det ingen tekniske forskjeller mellom de korresponderende IEC, EN og NEK-normene.

I tillegg følger det med ett vedlegg som gir generell informasjon om direktiver, forskrifter, normer, beskyttelsestyper og merking.

Les om NEK 420A:2016

Regelverket på Ex-installasjoner

Eksplosjonsfarlige områder finnes i nær sagt alle segmenter. I Norge finner vi de mest kjente i oljeindustrien, gruveindustrien, prosessindustrien og distribusjonsleddene for petroleums-produkter. Vi finner imidlertid også eksplosjonsfarlige områder innen en rekke andre industrier og virksomhetsområder, for eksempel næringsmiddelindustri, farmasøytisk industri, metallindustri, avfallsdeponier og ikke minst i et økende antall lokale anlegg for bruk av propan og husholdningsgass.

Eksplosjonsfarlige områder involverer flere norske myndigheter avhengig av hva de ulike forskriftene dekker. Myndighetene forventer bruk av standarder som virkemiddel for å oppfylle forskriftene. Myndighetene refererer også direkte til standardene, for eksempel viser DSB til NEK 420 (Se Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) og Elsikkerhet nr. 64, 68 og 72). Dette er nærmere beskrevet i vedlegg 1.

NEK 420 er utarbeidet med sikte på å være henvisningsgrunnlag for nasjonale forskrifter utarbeidet av aktuelle myndigheter:

 • Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap, DSB
 • Direktoratet for Arbeidstilsynet, DAT
 • Petroleumstilsynet, Ptil

Myndighetenes forskrifter (med veiledninger) bestemmer sammen med normene, det sikkerhetsnivå som skal legges til grunn. Normenes anbefalinger er ikke juridisk bindende. Det betyr at andre løsninger kan benyttes hvis det kan dokumenteres samsvar med forskriftenes krav. Det er opp til den virksomhet som eier anlegget å sortere ut hvilket myndighetsområde anlegget tilhører og velge forskrifter med tilhørende normer.

NK31 – nasjonal normkomite for eksplosjonsfarlige områder

Normsamlingen NEK 420A:2016 er utarbeidet av NEK/NK31 og består av utvalgte elektrotekniske normer publisert av NEK, CENELEC og IEC. Normsamlingen er gyldig fra publikasjonsdato og anbefales lagt til grunn for elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder innenfor omfanget til hver enkelt norm i samlingen.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Gratis veileder om ikke-elektriske tennkilder i Ex-områder

Dato
07.06.2024

Du kan være med å lage standarder!

Dato
28.09.2023

Elsikkerhetskonferansen 31. oktober og 1. november

Dato
27.09.2023