NK 113 – Nanoteknologi

Nanoteknologi i produksjon av solcellepaneler
Illustrasjon: IEC

NK 113 er en norsk normkomite som behandler nasjonal, europeisk og internasjonal elektroteknisk standardisering og elsikkerhet, relatert til nanoteknologi for elektrotekniske produkter og systemer. 

Arbeidsområder

Nanoteknologi forventes å bli en nøkkelteknologi i det 21. århundre. Teknologien gjør oss i stand til å utvikle elektrotekniske produkter med høyere ytelse enn med dagens metoder. Eksempler på områder som vil kunne få stor nytte av teknologien er elproduksjon, elektriske lagringssystemer, elektrisk transport og innenfor elektronikk til forbrukere.

Komiteens nasjonale arbeid

NK 113 har ikke utarbeidet noen nasjonale normer, men sørger for at nasjonale hensyn ivaretas i det internasjonale arbeidet.

Komiteens internasjonale arbeid

NK 113s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 113 og CENELEC SR 113.

Komitéen speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 113 er dermed sammenfallende med arbeidsområdet til IEC TC 113 og CENELEC SR 113.

Arbeidsprogram IEC TC 113         Arbeidsprogram CENELEC SR 113

Publikasjonsliste IEC TC 113        Publikasjonsliste CENELEC SR 113

 

Gå til fagområdet elektrisk utstyr

Medlemmer

  • Muhammad Akram
  • Knut Aune Standard Norge
  • Lars Ihler NEK
  • Axel P. Mustad Nordic Quantum Computing Group AS