Tilbake

Hydrogentog  – utvikling i full fart

Tekst: Kristoffer Gjertsen, fagsjef brenselceller

I kampen mot klimaendringer tas stadig nye løsninger i bruk. Som et ledd i få en enda grønnere transportsektor har flere land satt i gang arbeidet med hydrogendrevne tog. Som en støtte til dette arbeidet kommer IEC med flere standarder rettet spesielt mot bruk av brenselsceller i jernbanedrift.

Tog har lenge vært en av de renere transportformene. I kappløpet om å nå klimamålene damper industrien for hydrogen-tog fremover, og IEC leverer standardene.

Det er ingen tvil om at tog er en av de mer bærekraftige transportformene. Ifølge International Energy Agency (IEA) frakter tog 8 % av verdens passasjerer og 7 % av den globale godstransporten, men bruker bare 2 % av det totale energibehovet for transport. Elektrisk jernbane, uten karbonutslipp, står faktisk for mer enn 85 % av persontogene og 55 % av godstogene.

Hydrogentog som supplement på krevende strekninger

Elektrisk togdrift er foretrukket i de fleste tilfeller, men har utfordringer i forhold til bygging og vedlikehold av infrastruktur. I jakten på alternative energikilder har hydrogentog nå blitt et reelt alternativ som supplement på krevende strekninger. Hydrogentog krever ikke at det etableres infrastruktur langs skinnene i form av kontaktledninger, transformatorstasjoner osv. Det kan bety en helt avgjørende forskjell gjennom kostnader for etablering og vedlikehold på strekninger med utfordrende terreng.

Grønt skifte krever helhetlig tenkning

Om vi skal lykkes med det grønn skiftet er det viktig å tenke helhetlig og unngå siloer i transportsektoren. Ulike teknologier må spille på lag for å nå klimamålene for de ulike plattformene. Det medfører også en mulighet for å utnytte synergier. Hvordan kan for eksempel planene om å etablere hydrogeninfrastruktur ved norske havner spille på lag med behovet innen jernbane og tungtransport på vei? GreenH er i ferd med å etablere et anlegg i Bodø som kan produsere 6-10 tonn grønt hydrogen per dag. Kanskje det kunne vært utnyttet til å teste hydrogentog på Nordlandsbanen? Nordlandsbanen har et beregnet investeringsestimat på 120 milliarder kroner. Deler av banen vil gå gjennom krevende terreng og klimatiske forhold. Under slike forhold kan hydrogentog vise seg å ha gode forutsetninger.

Europa går foran

I Europa er det store forventninger til bruk av hydrogentog. Allerede i 2018 ble verdens første kommersielle hydrogentog satt i drift i Niedersachsen i Tyskland. Etter flere år med testing ble ytterligere 14 hydrogendrevne tog anskaffet i 2022, til en kostnad på 85 millioner euro for tyske myndigheter. Erfaringen har vært så gode at det nå er 41 andre hydrogentog i drift i Frankfurt-regionen.

Imidlertid er ikke Tyskland alene om å satse på hydrogentog, og flere initiativ er i planleggingsfasen:

  • I Frankrike testes 12 hydrogentog, som forventes å frakte passasjerer innen utgangen av 2025.
  • I Italia har myndighetene lovet 300 millioner euro til et nytt program for å erstatte dieseltog med hydrogentog, over hele landet.
  • I Spania har 10 spanske selskaper gått sammen for å utvikle høyhastighetstog drevet av hydrogen.

Standardene gjør det mulig

Standarder på dette området vil være avgjørende for en bærekraftig utbredelse av hydrogentog. Jernbanedrift er en internasjonal virksomhet hvor behovet for felles plattformer er viktig for både drift og vedlikehold. Standardene forener internasjonal beste praksis for å sikre pålitelighet, ytelse, sikkerhet og danner et fundament for innovasjon. Ved å muliggjøre interoperabilitet kan standarder være kraftige verktøy for å akselerere vekst i industrien.

Fram til nå har de fleste av standardene vært generiske utgivelser som ikke har tatt hensyn til jernbanens spesielle behov. Imidlertid har standardiseringskomiteene IEC TC 9-Electrical equipment and systems for railways og TC 105 – Fuel cell technologies startet et samarbeid. Gjennom samarbeidet vil man etablere en standardserie for å kunne ta i bruk hydrogen på tog. Standardserien vi bestå av tre deler:

  • IEC 63341-1 spesifiserer kravene til brenselcelle-systemer
  • IEC 63341-2 spesifiserer og dekker hydrogen-drivstoffsystemer, inkludert lagring og distribusjon av hydrogen på et tog
  • IEC 63341-3 spesifiserer ytelseskrav og testmetoder

Serien vil bygge på eksisterende IEC-standarder for brenselceller og hydrogenlagring, men med ytterligere spesifikke krav for jernbaneapplikasjoner.

Er du interessert i å være med på det internasjonale arbeidet med standarder for hydrogen basert jernbane, ta kontakt med Gunnar Gjesdal eller Kristoffer Gjertsen.

Les mer om NEKs arbeid med brenselsceller