Tilbake

Teknisk spesifikasjon til støtte for vegprosjekter

Standardiseringskomiteen NK 300 har utarbeidet en ny teknisk spesifikasjon. NEK TS 600 som spesifikasjonen heter, gir veiledning og forslag til metoder for å oppnå kravene i NEK 600 – El og ekom i vegtrafikksystemer.

 

NEK 600:2021 El og ekom i vegtrafikksystem ble utgitt av NEK i januar 2021. Med den nye standarden ble det etablert et nytt regime for å håndtere el og ekom i samferdsel. NEK 600 er det sentrale henvisningsgrunnlaget til den nye funksjonelle Vegnormalen N601 fra Statens vegvesen, Vegdirektoratet.

68 eksperter sikrer forankring for krav

NK 300 El og ekom i samferdsel ble etablert i 2019 og er i dag den nest største komiteen i NEK med 68 eksperter. Ekspertene representerer alle deler av næringskjeden, fra myndighet og byggherre til utstyrsleverandører. Dette sikrer at alle sider blir belyst og gir en veldig god forankring i bransjen.

-En standard gir ofte flere alternative metoder for å nå kravene. En teknisk spesifikasjon kan gi veiledning i dette mulighetsrommet, og bruk av den tekniske spesifikasjonen gir et anlegg som tilfredsstiller standardens krav – til hjelp for brukerne, sier Gunnar Gjesdal fagsjef samferdsel i NEK.

Teknisk spesifikasjon støtter NEK 600

Som en støtte til NEK 600 gir NEK nå ut en teknisk spesifikasjon, NEK TS 600. Utgangspunktet for den tekniske spesifikasjonen har vært Statens vegvesens V630 Elektroveileder. Kravene i denne har så blitt oppdatert for å kunne følge NEK 600. Den nye tekniske spesifikasjonen gir også veiledning til risikovurdering for elektroprosjekter i samferdsel basert på NS 5014:2021 og gir en beskrivelse av hvordan en risikovurdering kan gjennomføres, hva som bør beskrives og hvordan dette kan dokumenteres.

NEK TS 600 gir veiledning

NEK TS 600 gir veiledning til generelle forhold, ansvarsforhold rundt EMC og til beskyttelse mot elektrisk sjokk og overstrøm. Føringsveier og vern er også temaer som blir omtalt og flere elementer om tunneler blir behandlet, med spesielt fokus på nødstrømsforsyning

I forbindelse med utgivelsen av NEK TS 600 er det også linket opp til eksempler på risikovurdering for elektriske anlegg og maskiner på nek600.no. Disse kan lastes ned gratis og videreutvikles av den enkelte bruker. Nek600.no har også en god del annen informasjon og nyttige linker.

 

NEK TS 600:2022 vil bli utgitt tidlig i 2023 både digitalt og i trykt format.