Tilbake

Ny veiledning for bygging av fibernett

Av Sigmund Eng, fagsjef informasjonsteknologi i NEK

Bredbånd er en del av Norges kritiske infrastruktur. For å lage bredbånd med stor kapasitet, stabil kommunikasjon og gode vilkår for drift bruker man i dag fiber i det norske nettet. Bruk av standardiserte løsninger gir en økt kvalitet på planlegging og bygging av nettet. NEK TR 750 – Fiber aksess til sluttbruker, er en veiledning som fører fram til en standardisert løsning. NEK TR 750 kommer i ny utgave i slutten av oktober.

Fiber

Bredbånd er kritisk infrastruktur

Samfunnet er i stor grad avhengig av en velfungerende, rask og sikker bredbåndsinfrastruktur. Dette gjelder private brukere, næringsvirksomhet og offentlige myndigheter.  Bredbåndskommunikasjon kan regnes som en del av samfunnets kritiske infrastruktur. Uten fungerende bredbånd så er det mange tjenester som i stor grad vil være utilgjengelig, blant annet tilgang til internett, bank- og betalingstjenester og offentlige tjenester.

Det har vært en stor økning i utbyggingen av bredbåndsnett basert på fiberoptikk (FTTx) de siste årene. Når det kommer til overføringshastighet og kapasitet, så er moderne fiberoptiske nett overlegen de fleste andre trådbaserte og trådløse teknologier.  Fiberoptisk kommunikasjon er i utgangspunktet lite påvirket av elektromagnetisk støy, og teknologien er i seg selv vanskelig å avlytte.  Dette gir et godt grunnlag for å etablere sikre og stabile kommunikasjonstjenester.

En veiledning i etablering av FTTx

NEK TR 750:2023 er en veiledning i etablering av FTTx-nett.   Veiledningen tar blant annet for seg nettdesign, nettstruktur, nettprodukter og systemløsninger. Veiledningen inneholder eksempler på fiberoptiske kabler og rør, bruk av forhåndsterminerte løsninger, installasjon og dokumentasjon.

Økt kvalitet

NEK TR 750 er skrevet for å bidra til økt kvalitet på planlegging og bygging av FTTx-nett.  Økt kvalitet vil i denne sammenhengen bety stabilere kommunikasjon og mer forutsigbarhet for tjenestetilbydere, økt levetid på nettet, økt standardisering og bedre vilkår for drift og vedlikehold.

NEK TR 750 beskriver relevant nettdesign, topologi, komponenter og systemløsninger. Veiledningen inkluderer løsningsforslag og eksempler på valg av komponenter og installasjonsmetoder.

Standardisering

Målsetningen for NEK TR 750 er å gi en veiledning som fører frem til gode standardiserte løsninger, forankret i lover, forskrifter og standarder.  Et annet viktig moment ved veiledningen er at den tar innover seg etablert «best» praksis i markedet.

Veiledningen er basert på CENELEC TR 50510:2021, som er utarbeidet av den europeiske standardiseringskomiteen CLC/TC 86A Optical fibre and optical fibre cables. Den er oversatt til norsk og tilpasset norske forhold av den norske standardiseringskomiteen NK 86 Fiberoptikk. Dette medfører at veiledningen har en god forankring i øvrige relevante standarder, med henvisninger til blant annet NEK 700-serien.

Hva er nytt?

NEK TR 750:2023 er betydelig omarbeidet og oppdatert, i forhold til den forrige versjonen som ble publisert i 2015.

Oppdateringene gjenspeiler den teknologiske utviklingen som har skjedd i løpet av de siste årene.  Det gjelder blant annet transmisjonsteknologiene, fiberoptiske komponenter og metodikk. Der det gjelder spesielle anbefalinger for norske forhold er dette tatt inn i veiledningen.

Veiledningen er gjort mer oversiktlig og har en mer logisk oppbygging. Noen avsnitt er strammet litt opp, mens andre deler har fått mer utdypende beskrivelser.   Veiledningen består av 9 hovedkapitler og 6 tillegg A-F.

Det kan spesielt nevnes at kapittel 7 gir en innføring i beste praksis for prosjekt- og nettverksplanlegging av et FTTx-nett. Tillegg E beskriver de vanligste installasjonspraksisene, mens forhold som går på målinger, dokumentasjon og drift er samlet i tillegg F.

Den nye utgaven av NEK TR 750 – Fiber aksess til sluttbruker vil bli lansert i slutten av oktober 2022.

Les mer om NEK TR 750