Tilbake

Gratis seminar 15. juni om offentlig regelverk og standarder

Menon Economics har på oppdrag fra Standard Norge, Norsk Elektroteknisk Komite og Regelrådet utarbeidet en rapport om norske myndigheters regelverk og henvisninger til standarder. Vi inviterer nå til et gratis seminar 15. juni hvor funnene i studien blir presentert.

Standarder – en metode for å oppfylle regelverk

Man har lang erfaring med bruk av henvisninger i forskriftene til standarder, som en metode for å oppfylle forskriftenes bestemmelser. Et eksempel på dette er sammenhengen mellom Forskrift for elektriske lavspenningsanlegg (FEL) og standarden NEK 400 Elektriske lavspenningsanlegg.

I veiledningen til forskriften blir det henvist til NEK 400 som metode for å oppfylle bestemmelsene i forskriften. På denne måten vil bransjen settes i stand til å vite hvilke løsninger man kan velge for å holde seg innenfor regelverket.  Det tre oppdragsgiverne tror imidlertid at det er et langt større potensiale hos regelverksutviklerne.

Ikke alle regelverk henviser til standarder

Innenfor andre reguleringsområder er det varierende praksis mht. henvisning til standarder tatt i bruk i samme grad. Uten henvisning til en definert metode vil det derfor i større grad være opp til den utførende å tolke hvilke løsninger som er tilfredsstillende. Dette kan medføre valg som ikke overholder regelverkets bestemmelser og man kan få løsninger som varierer med leverandør.

Interessante funn i undersøkelse

Menon Economics har gjennomført en studie på oppdrag for Standard Norge, NEK og Regelrådet. I studien har de undersøkt praksis i åtte norske etater og avdekket norske regelutvikleres bruk av henvisninger til standarder i regelverket. 15. juni vil funnene i undersøkelsen presenteres på et eget seminar i Oslo. På bakgrunn av resultatene i denne undersøkelsen er det relevant å spørre:

  • Hvor egner standarder seg best i regelverksutviklingen?
  • Hvilke forhold påvirker om og hvordan regelverksutviklere bruker standarder?
  • Hvordan bør regelverksutviklere gå fram for å bruke standarder i sitt regelverk?

På bakgrunn av undersøkelsen kan Menon presentere verktøy og sjekklister for regelverksutviklere som ønsker å vise til standarder i sitt regelverk.

Inviterer til gratis webinar

Standard Norge, Norsk Elektroteknisk Komite og Regelrådet inviterer til lansering av rapporten fra studien:

Når: 15. juni kl. 09.00–12.00
Hvor: Nationaltheatret konferansesenter i Haakon VIIs gate 9, eller du kan delta digitalt

Dette seminaret bør interessere regelverksutviklere i departementer og direktorater. I tillegg vil virksomheter som benytter standarder finne interessante funn.

Les mer om gratis seminaret og meld deg på!