Tilbake

Hvordan sikre en maskin?

For å definere en maskin til å være en maskin, må minst en del være bevegelig.  Ved å benytte standarder utarbeidet av eksperter innen respektive fagfelt vil man redusere potensielle farer til et akseptabelt minimum. NEK EN 60204-1 er en slik type standard og tar for seg elektrisk utstyr på maskiner. 15. juni arrangerer NEK et webinar som vil vies NEK 60204-1 Maskinsikkerhet.

Operatør robot

NEK EN 60204-1:2018 er en norsk oversettelse av standarden EN 60204-1:2018 som er harmonisert i henhold til EUs maskindirektiv (2006/42/EU). Følger man kravene i denne standarden så har man oppfylt kravene i maskindirektivet hva gjelder elektrisk utstyr på maskiner.

Standarden gjelder for elektriske, elektroniske, programmerbart elektronisk utstyr og systemer for maskiner som ikke er bærbare for hånd når de er i drift.

Vi har en maskin, hva nå?

Maskinbyggers ansvar

Maskiner som omsettes eller tas i bruk innen EU/EØS skal ha påsatt CE-merke i henhold til maskindirektivet. I Norge er det maskinforskriften som håndhever maskindirektivet.

Ansvarlige maskinbygger har ansvaret for dette og at riktig samsvarserklæring for maskinen fylles ut.

Bruk av standarder

Bruk av standarder er frivillig. Følger man kravene i de harmoniserte standardene listet av EU-kommisjonen har man tilfredstilt kravene i aktuelt direktiv.

Velger man å ikke benytte standarder, må man fremlegge annen dokumentasjon på at man overholder kravene gitt i direktivene. For maskinforskriften (direktivet) er det spesielt kravene i – Vedlegg 1 Krav til vern mot skade på liv og helse ved konstruksjon og bygging av maskiner  – som er verdt å merke seg

Krav som skal følges

Om man søker på ordet «skal» i standarden NEK EN 60204-1:2018 vil man få mer en 600 treff som peker på krav som skal følges. Disse «skal-kravene» må oppfylles for at det elektriske utstyret skal være sikkert og for å tilfredstille krav gitt i maskindirektivet.

Her skal det legges til at ikke alle disse «skal-kravene» er enkeltkrav som hver i seg må oppfylles. Standarden gir alternative løsninger for hvordan hvert tilfelle kan løses.

Eksempelvis hvordan man sikrer frakobling av strømtilførselen på en maskin.

Her lister NEK EN 60204-1:2018 følgende i avsnitt 5.3.2

Utstyret for frakobling skal være en av følgende typer:

  • a) en lastskillebryter, med eller uten sikringer, i samsvar med NEK EN 60947-3, brukskategori AC-23B eller DC-23B;
  • b) styre og frakoplingsutstyr i samsvar med NEK EN 60947-6-2;
  • c) en effektbryter egnet for frakobling i samsvar med NEK EN 60947-2;
  • d) et hvilket som helst koblingsapparat i samsvar med en relevant CENELEC- eller IEC-norm og som tilfredsstiller kravene til frakobling og den aktuelle brukskategori og/eller spesifisert utholdenhetskrav definert i produktnormen;
  • e) en plugg/stikkontakt kombinasjon for en strømtilførsel med fleksibel kabel.

Gjennomgang av standarden

webinar den 15. juni vil vi ta en gjennomgang av standarden og fremheve noen av de sentrale temaene. Vi vil også ta utgangspunkt i en «typisk maskin» med elektrisk utstyr og fremheve hvordan man går frem å sikre denne.

Maskinsikkerhet

Praktiske erfaringer – forvalter og systemintegrator

Vi tar også for oss utfordringer hva gjelder maskinersikkerhet som større forvaltere møter når de står i en byggeprosess eller som de møter under service og vedlikehold av maskiner.

Hva skal leveres av hvem og hvorfor? Hvordan unngå misforståelser. Dette er noe av de tema som vi tar opp når representant fra større byggherre/infrastruktureier samt leverandør og systemintegrator forteller om sine erfaringer.

Funksjonssikkerhet

En maskin skal ikke bare være sikker i seg selv, den skal også virke i henhold til tiltenkt bruk. Her viser NEK EN 60204-1 til normative referanser, altså andre standarder som tar for seg mer spesifikke tema hva gjelder sikkerhet. En av disse standardene er NEK EN 62061 Maskinsikkerhet – Funksjonssikkerhet til sikkerhetsrelaterte elektriske, elektroniske og programmerbare elektroniske kontrollsystemer.

Spørsmål om NEK EN 60204-1

Under webinaret vil det bli anledning til å stille spørsmål via Q&A. Det er også mulighet til stille spørsmål på NEKs FAQ for NEK EN 60204-1.

Les mer om webinar og meld deg på!