Tilbake

Hvordan skal skipsfarten bli klimanøytral?

Skal skipsfarten bli klimanøytral innen 2050 må man bruke andre drivstoff enn diesel og råolje. Et alternativ som stadig oftere blir trukket fram er brenselceller og hydrogen. Dette er en teknologi som vil passe bra for norsk skipsfart.

Verdens handelsflåte skal bli nøytral

Ifølge Rederiforbundet foregår 80 % av verdenshandelen med skip. Om man ser bort fra enkelte norske ferger og fiskefartøy skjer framdriften av skipene ved hjelp av fossilt drivstoff, som tungolje og diesel. Fordelene er åpenbare. Det er billig og tilgjengelig overalt. Ulempen er like tydelig. Store utslipp av klimagasser. Mange rederier innfører derfor tiltak for å redusere utslippene fra skipene. Gjennom effektivisering kan man melde om 10 % reduksjon av klimagasser. Dette er isolert sett gledelig, men dersom man skal nå målet om nullutslipp i 2050 må det drastiske tiltak til.

Batterier blir ikke tilstrekkelig

Utfordringen for skipsfarten er lange strekninger. Batteri-elektriske løsninger som man kan bruke i andre deler av transportsektoren vil ikke fungere. Energitettheten er for lav og et batteri ville hatt utenomjordiske proposjoner. Man må derfor se på alternative energibærere.

Hydrogen

Et alternativ som blir stadig mer aktuelt er hydrogen. Ved å bruke brenselceller til å produsere elektrisitet om bord, kan man drive elmotorer helt utslippsfritt. Utfordringene er hovedsakelig knyttet til produksjon og distribusjon av hydrogen. Dersom vi skal se utstrakt bruk av brenselceller i skipsfarten er vi avhengig av anlegg og infrastruktur som kan tilgjengeliggjøre rimelig og klimavennlig hydrogen.
-Norge har unike forutsetninger for å få til dette. Norsk elektrisitet er i all hovedsak fornybar og tilgangen på råvarer er unik. Allerede i dag er det flere pågående prosjekter som skal sikre klimavennlig hydrogenproduksjon på kysten, både ved elektrolyse av vann og fra naturgass med integrert CO2 fangst, forteller Kristoffer Gjertsen, fagsjef i NEK.

Brenselcelle

Det foregår intensiv forskning for å utvikle brenselceller og tilpasse løsningene til dagens behov. Norsk industri er i ferd med å etablere seg innenfor både produksjon av brenselceller og systemleveranser til maritim sektor. For å skape trygghet og forutsigbarhet må løsningene standardiseres. Skipsfart er en global næring, så internasjonal standardisering vil være en stor fordel.

-Brenselceller er et område som har stor oppmerksomhet i IEC. NEK ser at brenselcelleteknologi kan løse mange av utfordringene man i dag har med utslipp. Spesielt gjelder dette for skipsfarten og langtransport på land. Vi kommer derfor til å trappe opp aktivitetene innenfor dette feltet. Et viktig skritt er å revitalisere standardiseringskomiteen NEK 105 – brenselceller og få flere medlemmer, avslutter Kristoffer Gjertsen.
NEK vil ta opp brenselceller på et gratis webinar 15. april klokken 10:00.

Les mer om webinaret og meld deg på!

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024

Standard for maritime brenselceller

Dato
19.10.2023

Digitalisering - nødvendig for å lykkes med havvind

Dato
17.10.2023