Tilbake

Energilagring i vinden

Batterier vil bli en stadig viktigere del av vårt el-anlegg. Ved bruk av fornybare energikilder og et nytt regime for el-takst vil batterier gjøre energiforbruket mer kostnadseffektivt. Samtidig vil man få en høyere driftssikkerhet.

Man kan utnytte fornybar energi bedre ved bruk av batterier

Fornybar energi

I takt med elektrifiseringen av det norske samfunnet vil det fremtidige strømforbruket stige.  I Norge er kraftproduksjonen tilnærmet 100% fornybar, og landet vårt er en rollemodell og et eksempel til etterfølgelse. Mye av den økte kraftproduksjonen vil være i form av vindkraft, men også solenergi vil bli en stadig viktigere del av bildet. Ikke minst vil vi se flere solcelleanlegg i landbruket, næringsbygg og i private husstander. Et fellestrekk med fornybar energi er at den må produseres når forholdene er riktig. Det blåser ikke alltid, solen skinner ikke alltid og vannmagasiner fylles og tømmes i takt med værforholdene. Energilagring i form av batterier kan bidra til større forutsigbarhet  og gjøre oss mindre avhengig av naturkreftene.

AMS-måler gir forutsigbarhet

Med innføringen av AMS-måler i alle norske husstander får kraft- og nettselskapene enorme mengder data om det norske strømforbruket. Denne informasjonen analyseres og man ta fram et godt bilde av forbruket av elektrisitet i landet. Dataene gir en helt ny mulighet til å forutse strømforbruket. For strømforbruket varierer i løpet av døgnet. Dette er også en viktig grunn til at man vil innføre nye tariffer, som vil gi ulike priser på elektrisitet gjennom døgnet basert på det totale forbruket av elektrisitet.

«Med en slik tariff vil noen måtte betale mer, mens andre vil betale mindre. I utgangspunktet et nullspill.», sier fagsjef Lars Ihler hos NEK. «Aktører som tar i bruk ny teknologi for å nyttiggjøre seg mulighetene til å flytte eget forbruk til tider med lavere priser blir vinnerne. Dette gjelder så vel i næring som hos private, sier Ihler.

Energilagringssystemer (ESS)

Når strømforbruket varierer og det ikke bare er å skru opp vinden et par hakk for å produsere mer, er det en utfordring å balansere forbruk og produksjon. Løsningen for stabilitet, lave kostnader og forutsigbarhet ligger i å lagre energien. Med de siste års store framskritt med batteriteknologi har lagring av energi blitt en realitet i en helt annen skala enn tidligere. Energilagringer nå i ferd med å bli en naturlig del av både forsyningsnett og lokale nett. Ikke minst kan vi se for oss at de private husstandene tar i bruk batteri, både som lagring av egen energi og for å bidra til en mer stabil strømforsyning.

Energilagring krever standardisering

Med batterier følger også noen ulemper. Batterier avgir gass og varme og dette kan være forbundet med fare dersom man ikke tar riktige forholdsregler. Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) har derfor utgitt flere standarder som nettopp adresserer disse utfordringene.

NEK IEC TS 62933-5-1 Electrical Energy Storage (EES) systems gir gode beskrivelser av momenter som må tas i betraktning ved installering av energilagringssystemer. Blant annet gir standarden metoder for identifisering av farer, risikovurdering og tiltak for å redusere risiko for installering av batterier tilknyttet elnettet.

For tilknytning til det offentlige nettet varierer kravene fra nettselskap til nettselskap.

NEK EN 50438 har lenge vært en norm med bred bruk og annerkjennelse og blir brukt som referansedokument for blant annet REN. Standarden setter krav til hvordan man kan koble mikroanlegg til distribusjonsnettet. I tråd med endringene som skjer innenfor energilagringssystemer blir denne erstattet av to nye standarder. NEK EN 50549- 1 (lavspent) og NEK EN 50549-2 (høyspent).

Etterspørselen etter standarder stiger

Vi har merket en gledelig økning i etterspørselen etter standarder som ivaretar kravene til bedre sikring av installasjonene for energilagring, sier Ihler. Det gjenstår fortsatt arbeid med å ta fram bedre standarder, men et initiativ fra bransjen er nettopp det som skal til for å heve kvaliteten på standardene som er under utvikling.

NEK vil sammen med sin samarbeidspartner, Standard Online, være til stede på Metodedagene. Under messen vil man spesielt betone de nye standardene for energilagring. Her kan interesserte slå av en prat med noen av NEKs fagsjefer. Stikkord er ventilasjonsbehov, eksplosjonsfare og brannsikkerhet.

Les mer om arbeidet med energilagring

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Havvindforum vil finne kravene til vindparkene

Dato
12.04.2024

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024

Standard for maritime brenselceller

Dato
19.10.2023