Tilbake

CLC TC 8 – System aspects of electrical energy supply

CLC TC 8 arbeider med standardiseringsarbeid innen system aspekter for kraftforsyningssystemer. Komiteen følger tett arbeidet på globalt plan via IEC tilsvarende komite TC 8, men har et noe utvidet mandat – blant annet oppgaver gitt av EU kommisjonen for å fremme et felles europeisk energimarked.

Brussel
Marianne Krosby

Komiteen hadde sitt hovedmøte i Brussels 25. november 2014. Denne artikkelen inneholder en oppsummering av de viktigste redegjørelsene som ble gitt i møte, samt beslutninger som ble tatt. Komiteens produksjon av standarder foregår i arbeidsgrupper. Disse er derfor sentrale i å gi oppdatert informasjon. CLC TC 8 har fem arbeidsgrupper, som hver gav sine redegjørelser:

Rapport fra arbeidsgruppe 1 – Egenskaper ved elektrisk energi

CLC TC 8 møte i Brussel nov. 2014

Foto: Leif Aanensen

Arbeidsgruppen forvalter EN 50160:2010 og TR 50422:2013. Gruppen har – ikke overraskende – identifisert mulige konflikter mellom standarden (EN 50160) og de såkalte «network codes» som utstedes av ENSTOE. Gruppen har vært i kontakt med koordineringsgruppen mellom CENELEC og ENSTOE: BTWG 143-2. Diskusjonen i komiteen gikk rundt ønsket praksis, hvorvidt man skulle justere kravene i standarden iht. kravene gitt av ENSTOE.  Arbeidsgruppen fikk i oppdrag enten å redegjøre for avvikene, eller tilpasse seg disse.

Fremtidig arbeid til WG 1: Gruppen tar sikte på et tettere samarbeid med CEER. De vurdere også å inkorporere spenningsnivåer for ultrahøye spenningsnivåer, dvs. over 800 kV. Det ble påpekt at disse spenningsnivåene ikke benyttes i Europa. Gruppen skal i gang med revisjon eller endring av EN 50160. I denne prosessen vil gruppen ha et spesielt fokus på å fastsette verdier som har bred allmenn aksept.

EN 50160

EN 50160

Arbeidsgruppen er forespurt om et tettere samarbeid med arbeidsgruppe WG 8 under IEC TC 77A for å drøfte behov for justeringer for høyere ordens harmoniske i – spesielt i frekvensbåndet 15. til 21. harmoniske.

Arbeidsgruppen har også arbeidet spesielt med overharmoniske i frekvensområdet 2-150 kHz. Tidligere var ikke dette frekvensområdet noe man var spesielt opptatt av, men med økt bruk av kraftelektronikk. Slikt utstyr bidrar i vesentlig grad til overharmoniske strømmer. Videre er det gitt langt strengere krav til kompatibilitet de siste tiår. Innføring av krav til energieffektivitet øker innslaget av kraftelektronikk i produkter, noe som akselerer utfordringen ytterlig.

Det ble trukket frem eksempler på målinger hvor utstyr har strålt ut støy i ovennevnte frekvensområde med en styrke på 160 DBµV, mens utstyr som skal ha tilsiktet signalering har grenseverdi på 134 DBµV. Utstyrsfabrikantene må dermed bruke filtre for å få ned slik høye verdier.

Arbeidsgruppen snakker nå om å innføre krav som går helt opp til 500kHz slik at man også fanger opp fremtidige utfordringer.

De norske A-deviasjons (forskriftskrav fra NVE) om spenningskvalitet ble notert og akseptert.

Arbeidsgruppe 3 – Krav for tilkobling av generatorer til distribusjonsnettet

Arbeidsgrupper arbeider med EN 50549 (tilkobling av produksjonsutstyr til lavspennings distribusjonsnett over 16 A)) og EN 50438 (Krav til mikro-genererende produksjonsanlegg som skal kobles parallelt med offentlig lavspente fordelingsnett). Siden forrige møte har arbeidsgruppen arbeidet med nytt utkast til en teknisk spesifikasjon TS 5049-1 og -2.

Arbeidsgruppen har også arbeidet med et såkalt «draft interpretation sheets» på dokumentene EN 50438. Arbeidsgruppen har også arbeidet med et nytt utkast til dokument på frekvensmålinger.

TS 50549-1 og -2 (Requirements for generating plants to be connected in parallel with distribution networks – Part 1: Connection to a LV distribution network above 16 A) fikk positivt resultat i avstemmingsprosessen (over 90% tilslutning. Dokumentene blir nå finalisert.

Når det gjelder «interpretation sheets» vedrørende EN 50438, så har arbeidsgruppen arbeidet med å tydeliggjøre uklarheter i standarden. Avstemningsfrist er 13. mars 2015.

Arbeidsgruppen har også arbeidet med et forslag standard for konformitets testing. Dekker EN 50438 og fremtidig TS 50549-1 og -2.

Arbeidsgruppen har også arbeidet samen med ENSTO-E eksperter på området «power system dynamics».

Det ble orientering om arbeidet med fremtidig IEC 62786: «Demand side Energy source interconnection with the grid».

Arbeidsgruppe 4 – Standard spenningsnivåer

Kun kort orientering: Parallell votering på IEC 60038 med IEC. Ny standard er altså på gang.

Arbeidsgruppe 5 – Smart Grid krav

Arbeidsgruppen er «sovende» – dvs. ingen utvikling siste året.

Arbeidsgruppe 6 – HVDC systemer

Arbeidsgruppe 6 er en ganske ny arbeidsgruppe som arbeider med HVDC Grid and AC systems. Arbeidsgruppen er igjen delt inn i undergruppen:

  • Coordination of HVDC and AC-system
  • Grid Control
  • Gris Protection
  • Grid system Characteristics and HVDC grid equipment
  • Models and validation – HVDC grid system integration test.

Rundt 50 % av arbeidsgruppen er fra Tyskland. Formannen tok opp dette og så at lederen måtte legge spesielt vekt på å balansere synspunkter. Arbeidsgruppen skal utvikle standarder for HVDC system på europeisk nivå. Gruppen vil også utvikle guidelines og funksjonelle spesifikasjoner.

Gruppen velger å foreslå en teknisk spesifikasjon som skal dekke «hele HVDC området». Målet er å få til et felles begrepsapparat og grunnforståelse for slike systemer – før man på sikt lander på standarder.

Arbeidsgruppen redegjorde videre for planene for 2015, som også omfattet aktiviteter utover «tradisjonelt» standardiseringsarbeid. Blant annet har arbeidsgruppen tenkt å bidra i et bokprosjekt om europeisk overføringsnett. Enkelte var kritiske til at arbeidsgruppen skulle involvere seg i slike aktiviteter.

Andre orienteringspunkter

Sekretariatet orienterte om prosjekter som var på gang i IEC TC8. Det var videre gjennomgang av såkalte «liasons», som er medlemmer i andre komiteer, men som deltar i CLC TC 8 som observatører.

«Smart Grid coordination group» (CEN-CENELEC-ETSI) leverer sin sluttrapport innen ganske kort tid. Gruppen vil legges ned, men vil reetableres som «Smart Energy coordination group».

CLC TC 8 gikk gjennom «samarbeidsdokumentet» mellom CENELEC og ENSTO-E hvor det stadfestes gjensidig anerkjennelse. ENSTO-E anerkjenner betydningen av standarder og hvordan disse kan benyttes i ENSTO-E sitt arbeid.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Havvindforum vil finne kravene til vindparkene

Dato
12.04.2024

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024

Digitalisering - nødvendig for å lykkes med havvind

Dato
17.10.2023