Tilbake

TC120 – Electrical energy storage system

Arbeidet til TC120 omfatter systemer for elektrisk energilagring. Formålet med energilagring kan være å skape bedre balanse mellom produksjon og konsum, jevne ut topplaster, øke spenningskvaliteten lokalt eller som lokalt energilager som kan levere høy effekt i et kort tidsrom. Energilagring kan skje i batteri, svinghjul, gass under trykk, kjemisk eller hydrogenlager. Komiteen ble opprettet så sent som 2012, men har vokst kraftig.

Komiteen hadde sitt hovedmøte i Tokyo 8. november 2014. De største delegasjonene kom fra Europa, USA og Japan. Komiteen har organisert sitt arbeid i fem arbeids- og en adhoc-gruppe:

 • WG 1    Terminology
 • WG 2    Unit parameters and testing methods
 • WG 3    Planning and installation
 • WG 4    Environmental issues
 • WG 5    Safety considerations
 • AHG 1   System aspects and gap analysis (adhoc)

AHG1 er primært en støttegruppe for arbeidsgruppene. De arbeider med å skaffe oversikt over eksisterende nasjonale og regionale standarder som kan ha betydning for TC 120s område, hvordan disse kan benyttes og hvilke hull som skal fylles.

Viktige saker

Lederne for de ulike arbeidsgruppene redegjorde for pågående arbeider siden forrige hovedmøte. Det er stor oppslutning om arbeidsgruppene. Disse arbeider strukturert og i samarbeid for å utvikle standarder innen TC 120 sitt arbeidsområde. Standardene er meget viktig, siden verdenshandelen for EESS systemer er sterkt økende. Det er spesielt den sterke introduksjonen av solcelleanlegg i som energikilde som har aktualisert slike systemer. Produksjon og konsum er som kjent ikke på samme tidspunkt, hvilket forutsetter midlertidig lagring av energien.

TC 120 har kun eksistert i to år og har enda ikke ferdigstilt noen standarder. Det arbeides for tiden med 5 standarder:

IEC 62933 Ed. 1.0Electrical energy storage (EES) systems – Terminology
IEC 62934 Ed. 1.0Unit parameters and testing methods of electrical energy storage (EES) systems
IEC 62935 Ed. 1.0Planning and installation of electrical energy storage systems
IEC 62936 Ed. 1.0Environmental issues of EES systems
IEC 62937 Ed. 1.0Safety considerations related to the installation of grid integrated electrical energy storage (EES) systems

Formål og bruk av EESS

TC 120 definerer bruk av EESS for følgende formål:

 • Utjevning av last (Peak shaving)
 • Supplerende service (Ancillary service)
 • Stabiliseringstjenester i nettet (Stabilization of new energy)
 • Energilagring: Korttid, langtids og backup.

Komiteen definerer bruksområdene for EESS på følgende steder:

 • Boligformål
 • Kommersielle bygg / industri
 • Understøtte stabilitet i elnettet
 • Stabiliseringstiltak for nye energibærere
 • Multifunksjonsanlegg

Gjennomgangen fra lederne i arbeidsgruppen tydet på sterk aktivitet i gruppene. De hadde også utviklet et godt samarbeid på tvers av gruppene, ved at møtene ble samlokalisert. Det gjør det enklere å møtes for korte konsultasjoner.

TC 120 møte

Foto: Leif Aanensen

Betydning av TC 120 arbeid sett fra norsk side

Norge er i en særstilling internasjonalt når det gjelder energilagring. Vi har gigantiske energilagringskapasitet i våre vannkraftssystem. Det gjør imidlertid ikke EESS uaktuelt i Norge. Vi har akkurat samme utfordringer som andre land hva gjelder topplast og utjevning av slike. Videre har vi enkelte ekstra utfordringer knyttet til hurtiglading av elbiler og i noen tilfeller elektrisk drevne ferjer. Slike installasjoner kan være meget kostnadsdrivende for overførings- og distribusjonssystemet med mindre man har et jevnere uttak av energien.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Dato
27.02.2024

Et historisk blikk på IEC TC 3 

Dato
24.01.2024

Bli en Young Professional i Kairo!

Dato
13.04.2023