FEU:2011

Forside FEU 2011

Forskrift om elektrisk utstyr

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap fastsatte januar 2011 ny forskrift om elektrisk utstyr. Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) og Energi Norge har i samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) funnet det hensiktsmessig å trykke opp forskriften sammen med veiledningene til Lavspenningsdirektivet og EMC-direktivet. Det er også gitt en veiledning om harmoniserte normer/standarder og hvor disse er å få tak i.

Formålet er å gi en helhetlig forståelse av det norske og europeiske regelverksregimet for elektrisk utstyr. Med elektrisk utstyr menes her så vel komponenter/utstyr i installasjoner som forbrukerutstyr.

Pris
kr 554,- eks. mva.

Om produktet

Forskriften gjelder alt elektrisk utstyr og fastsetter bl.a. krav til det elektriske utstyrets sikkerhet og elektromagnetisk kompatibilitet (forenlighet).

Forskriftens bestemmelser gjennomfører bl.a. de to direktivene, direktiv 2004/108/EF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) og direktiv 2006/95/EF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om elektrisk utstyr bestemt til bruk innenfor visse spenningsgrense (LVD).

Forhold knyttet til elektrisk utstyr som ikke er dekket av forskrift om elektrisk utstyr eller annet særskilt regelverk, dekkes av lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) som implementerer direktiv 2001/95/EF om alminnelig produktsikkerhet.

Forskriftens generelle krav til sikkerhet gjelder alt elektrisk utstyr, uavhengig av spenningsnivå. Utstyr som faller innenfor spenningsgrensene i LVD er i tillegg omfattet av de spesielle prosedyre- og dokumentasjonskravene som produksjonskontroll, samsvarserklæring, teknisk dokumentasjon, oppbevaring og fremleggelse av dokumentasjon samt krav om CE-merking. Alt elektrisk utstyr etter forskriften som kan frembringe elektromagnetisk støy eller som kan bli påvirket av slik støy, er omfattet av forskriften i sin helhet.

Forskriften gir funksjonelle krav til sikkerhet og elektromagnetisk kompatibilitet (forenlighet). Dette innebærer en viss frihet med hensyn til valg av tekniske løsninger, under forutsetning av at kravene oppfylles. Bruk av standarder er frivillig. Dersom europeiske harmoniserte standarder benyttes, antas det elektriske utstyret å oppfylle disse kravene i forskriften.