Tilbake til nek.no

Seminar NEK 900:2023 Elektriske jernbaneinstallasjoner

Ønsker du mer informasjon om andre sentrale standarder, og forhold mellom standarder og forskrift.?

Registrer deg her

Seminar NEK 900:2023, 24. mai

Dette er et lanseringsseminar for den nye NEK 900:2023 og de bakenforliggende standardene. Det vil også bli informasjon om andre sentrale standarder innen jernbane, og forhold mellom standarder og annet regelverk.

Temaer som vil bli berørt er hvilke funksjoner, utforming og bæresystemer kontaktledningen skal ha. Videre vil elektrisk sikkerhet, korrosjonsbeskyttelse og elektromagnetiske påvirkninger være tema.

Det vil også bli gitt informasjon om RAMS-standarder og utviklingen av norske veiledere for NEK EN 50126-1 og 2, samt om vernetiltak og sikkerhet fra standarden NEK EN 50562.

Videre vil det bli mulighet for å møte flere fra Bane NOR som daglig arbeider med de berørte temaene.

Terje Sivertsen, Bane NOR
Bane NOR
Terje Sivertsen

Terje Sivertsen er ansatt som sjefingeniør i Bane NOR og har tidligere erfaring som forskningsleder ved Institutt for energiteknikk. Av faglige interesseområder har sikkerhetsrelaterte systemer en sentral plass, spesielt programvareteknikk og bruk av formelle metoder. Terje er leder av NK9 – Elektriske jernbaneanlegg.

Fagsjef samferdsel, NEK
Gunnar Gjesdal

«The New Approach», som ikke er så ny lenger, og samfunnsnytten av standardiseringsarbeid.

Gunnar Gjesdal er fagsjef innen samferdsel i NEK og har ansvaret for flere komiteer innen området. Gunnar har tidligere erfaring fra Statens vegvesen, Vegdirektoratet og DSB.

Bjørn Ivar Olsen, Bane NOR
Bane NOR
Bjørn Ivar Olsen

Standarden omhandler beskrivelse av hvilke funksjoner en kontaktledning skal hensynta. Utforming av kontaktledning, bærende systemer for kontaktledning, mekanisk utforming av «tau» benyttet i kontaktledning, utforming av bevegelige avspenninger for kontaktledning, utforming av fundamentering til kontaktledning. Hvilke miljølaster som skal hensyntas ved prosjektering og utforming av kontaktledning. Krav til deler og sammenstillinger som benyttes. Krav til hvilke tester som skal utføres og hva som ansees som minimum av dokumentasjon for kontatledning.

Bjørn Ivar er ansatt som senioringeniør i Bane NOR og har i hele sin karriere arbeidet med kontaktledningsanlegg foruten et kort intermesso ved Skedsmo reguleringsvesen og Nedre Romerike vannverk. Har fagansvar for Bane NORs tekniske regelverk for kontaktledning.

Har siden 2008 vært medlem i den europeiske arbeidsgruppen som jobber med revisjon av standarden EN 50367 og siden 2017 vært medlem i den europeiske arbeidsgruppen som jobber med revisjon av standarden EN 50119. Har også siden 2008 vært medlem i den europeiske arbeidsgruppen som jobber med revisjon av teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne energi (TSI ENE).

Øyvind Stensby, Norconsult
Norconsult
Øyvind Stensby

Standarden består av tre deler, der del 1 omhandler elektrisk sikkerhet, del 2 omhandler korrosjonsbeskyttelse ved likestrømsjernbane, og del 3 omhandler beskyttelse mot gjensidige elektromagnetiske påvirkninger ved nærføring mellom vekselstrøms- og likestrømsjernbane.

Øyvind er ansatt hos Norconsult, der han i hovedsak jobber med jording av jernbaneanlegg. Han har fagansvar for jording for elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen. Han har lang erfaring fra Bane NOR der han blant annet har hatt fagansvar for Bane NOR sitt tekniske regelverk for jording. Han har siden 2015 vært medlem i den europeiske arbeidsgruppen som jobber med revisjon av standarden EN 50122.

Terje Sivertsen, Bane NOR
Bane NOR
Terje Siversen

NEK EN 50126 – Status og videre planer for standardiseringen av jernbane-RAMS og utviklingen av norske veiledere til de aktuelle standardene.

Terje Sivertsen er ansatt som sjefingeniør i Bane NOR og har tidligere erfaring som forskningsleder ved Institutt for energiteknikk. Av faglige interesseområder har sikkerhetsrelaterte systemer en sentral plass, spesielt programvareteknikk og bruk av formelle metoder. Terje er leder av NK9 – Elektriske jernbaneanlegg.

Steinar Danielsen, BaneNor
Bane NOR
Steinar Danielsen

Steinar Danielsen er ansatt i Bane NOR som fagansvarlig for teknisk regelverk banestrømforsyning. Han har siden 2005 vært aktivt med i arbeidsgrupper som forvalter standardene EN 50388  og TS 50729 for grensesnittet mellom banestrømforsyningen og jernbanekjøretøy.

Om standarden:
NEK EN 50562: Jernbaneapplikasjoner – Faste installasjoner – Prosess, beskyttelsestiltak og sikkerhetsdemonstrasjon for elektriske traksjonssystemer

Standarden identifiserer farer og vurderer risiko for banestrømforsynings- og kontaktledningsanlegg iht. EN 50126, og identifiserer nødvendige tiltak, blant annet gjennom andre standarder.

Fagsjef samferdsel, NEK
Gunnar Gjesdal

NEK 900 – Del B – Det vurderes å publisere en NEK 900 del 2 og det tas en lett gjennomgang av foreslåtte standarder.

Terje Sivertsen, Bane NOR
Bane NOR
Terje Siversen

Registrering

Dato
24.05.2023 fra 09:00 til 15:00
Adresse
Bane NOR, Schweigaards gate 33, 0191 Oslo, Norway.
Pris

Kr. 3.000,- for fysisk deltakelse med trykket standard,
kr 1.500,- for fysisk/virtuell deltakelse uten standard.
Alle priser eks. mva.
Studenter kan delta gratis virtuelt. Kontakt NEK for mer info.

Vi kunne ikke vise påmeldingskjema fordi du ikke har aksepterte cookies.