Tilbake til nek.no

Lansering NEK TS 600:2022,
gratis webinar

Webinar for å promotere den nye teknsike spesifikasjonen for el og ekom i vegtrafikksystem

Registrer deg her

Meld deg på vårt webinar 29. mars

NEK TS 600 er en teknisk spesifikasjon som kan brukes i tillegg til NEK 600. Denne spesifikasjonen gir forslag til preaksepterte metoder for å oppnå funksjonskrav, samt veiledning til kravene i NEK 600:2021 El og ekom i vegtrafikksystem.

Med utgangspunkt i håndbok V630 Elektroveileder er NEK TS 600 utarbeidet av, og forankret i NEKs normkomite for El- og ekom i samferdsel – NK 300. NEK TS 600 erstatter Statens vegvesens håndbok V630 Elektroveileder, foreløpig utgave – Nødstrømsforsyning i vegtunneler.

NEK TS 600 bygger på kravene i «NEK 600». Det stilles også krav i spesifikasjonen som må tilfredsstilles dersom man benytter metodene som er beskrevet. I tillegg gis det veiledning til hvordan de generelle kravene kan etterleves., NEK TS 600 beskriver hvordan man kan gjennomføre risikovurdering, dokumentasjon og verifikasjon for elektriske anlegg i vegtrafikksystem.

Fagsjef , NEK
Gunnar Gjesdal

Gunnar er tilsatt i NEK som Fagsjef samferdsel og ansvarlig for komiteene NK 9 Elektriske jernbaneinstallasjoner, NK 69 Elbiler med ladeinfrastruktur, NK 121B Lavspenning brytere, tavler og skinnesystemer og for NK 300 El og ekom i samferdsel.

Jørn Holtan
JH-konsulenttjenester
Jørn Holtan

Jørn Holtan har lang fartstid innen samferdsel og standardisering. Han har blant annet vært med i utviklingen av NEK 400 i 23 år, vært fagsjef i NEK, ledet elektroavdelingen i Statens Vegvesen, vært komiteleder i NK 300 og har drevet egne virksomheter.

Rune Aarnes, Statens vegvesen
Statens vegvesen, Vegdirektoratet
Rune Aarnes

Rune er fagkoordinator for saksbehandlere for sikkerhetsgodkjenning av tunnelprosjekter og er rådgiver for Tunnelsikkerhetsforskriften og annet relevant regelverk i forbindelse med sikkerhetsgodkjenning av tunnel. Rune er også komiteleder for NK 300.

Rune Aarnes, Statens vegvesen
Statens vegvesen, Vegdirektoratet
Rune Aarnes

Rune er fagkoordinator for saksbehandlere for sikkerhetsgodkjenning av tunnelprosjekter og er rådgiver for Tunnelsikkerhetsforskriften og annet relevant regelverk i forbindelse med sikkerhetsgodkjenning av tunnel. Rune er også komiteleder for NK 300.

Torbjørn Hetlevik, Statens Vegvesen
Statens vegvesen, Vegdirektoratet
Torbjørn Hetlevik

Torbjørn har svært lang erfaring innen samferdsel og er tilsatt som senioringeniør og saksbehandler for sikkerhetsgodkjenning av tunnel. Torbjørn har et spesielt ansvar med å følge opp etatens egne vegnormaler, som håndbok N500 vegtunneler og håndbok N601 Sikkerhetskrav for elektriske anlegg i- og langs offentlig veg.

Fagsjef, NEK
Gunnar Gjesdal

Kort oppsummering og avslutning

Registrering

Dato
29.03.2023 fra 09:00 til 12:00
Adresse
Webinar
Pris

Gratis

Vi kunne ikke vise påmeldingskjema fordi du ikke har aksepterte cookies.