Tilbake

Kraftsystemet endres kraftig

Det foregår en stille revolusjon i nettbransjen. Store investeringer og nye brukerbehov utfordrer rammebetingelsene og legger press på kostnadene. Driften av kraftsystemet må endres for at man skal kunne gripe fatt i utfordringene. Digitalisering vil gi mange av de løsningene man har behov for i kraftsystemet.

-Digitalisering og samhandling mellom nettselskapene er eneste farbar vei for å ta tak i utfordringene. I dag arbeider nettselskapene i stor grad isolert med digitalisering. Dette er til hinder for effektivisering av kraftsystemet, da mange av utfordringene er felles, og samarbeid vil gi store gevinster forteller Lars Ihler som er fagsjef i NEK.

Informasjons utveksling

I dagens kraftsystem er mange prosesser manuelle. Resultatet er at man rapporterer samme måleverdi eller tall flere ganger, det tar tid og feilmarginene er store. Dette er en av de store utfordringene og hindrer effektivitet i dagens kraftsystem.

-Skal man løse de felles utfordringene er evnen til å utveksle data avgjørende. For å oppnå dette må systemene snakke sammen. Man må etablere et felles språk slik at data kan flyte mellom nettselskapene og til myndighetene. Den nye informasjonsinnhentingen gjør at man fjerner usikkerhet og kan fatte bedre beslutninger fortsetter Ihler.

DIGIN prosjektet

Nettselskapene har grepet fatt i utfordringene og har etablert DIGIN-prosjektet. DIGIN-prosjektet skal etablere en felles informasjonsmodell for utveksling av data og bidra til økt digital samhandling i fornybarnæringen. I dag består dette initiativet av 15 nettselskaper og Nettalliansen, med Energi Norge som prosjekteier.

-En felles informasjonsmodell er det første steget for å hente ut gevinstene av digitaliseringen. Både enkeltselskaper og bransjen vil dra store fordeler i form av tettere samhandling og reduserte kostnader.  I prosjektets første fase ble det jobbet mot Autofos. I neste fase som har startet vil vi jobbe videre med andre utvesklingsprosesser, samtidig som vi jobber med å bygge kompteanse og samarbeid. Her er det store gevinster å hente, forteller Martin Hviid Nielsen som er rådgiver i Energi Norge

Standarder sikrer samhandling

DIGIN har valgt å arbeide mot informasjonsmodell på CIM (Common Information Model) standardene fra NEK IEC, der de er relevante. Disse standardene gir det felles språket aktørene er avhengig av for å utveksle informasjon. CIM standardene er utviklet av en arbeidsgruppe som består av mer enn hundre eksperter fra hele verden. Den globale sammensetningen av arbeidsgruppen sikrer at dataspråket fungerer på tvers av landegrenser. CIM inneholder også kodekomponenter som vil spare prosjektet for store kostnader.

Under konferansen «Det Digitale Kraftsystemet», som arrangeres på Oslo Plaza 11. mars, vil man gå i dybden på CIM og DIGIN. Både gevinster, effektivisering og nye tjenester vil bli behørig presentert.

Du kan lese mer om Det Digitale Kraftsystemet her.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Havvindforum vil finne kravene til vindparkene

Dato
12.04.2024

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024

Digitalisering - nødvendig for å lykkes med havvind

Dato
17.10.2023