Tilbake

Solenergi er trendy

Gode råd er viktige når Ola og Kari kaster seg på bølgen av nye solenergiprosjekter. Derfor har NEK, NELFO, REN, DSB og Solenergiforeningen gått sammen om å utarbeide en veileder om temaet. Formålet er å gi veiledning om hva det er viktig å vektlegge i beslutningsprosessen – og gi råd om hva det er viktig å tenke på i forbindelse med bestilling av slik anlegg. Veilederen er primært rettet mot boligeieren, men kan også ha relevans for andre beslutningstakere. Det legges vekt på å gi veiledning som bidrar til å sikre egnethet, funksjon og elsikkerhet.

Solnedgang

“Alle som har et takareal kan bli sin egen energiprodusent” heter det i markedsføringen, men er verden så enkel? Hvor lønnsomt vil et solenergianlegg være for min del? Hvilken nytte vil jeg ha av å installere et slikt anlegg? Hvilken type passer for min bolig? Bør jeg selge deler av energien, eller beholde alt selv? Dette er eksempler på spørsmål en boligeier som vurdere slike investeringer stiller seg. En god og objektiv veileder er nyttig å ha i beslutningsprosessen og senere oppfølging av prosjektet. Det er det veilederen fra fellesprosjektet tar sikte på å levere.

Viktige forhold

Lønnsomhet er en viktig faktor i ethvert prosjekt. Hvordan sikrer man at beslutningstaker settes i stand til å komme frem til en god beslutning om lønnsomhet? Hvilke beregningsmetoder og data er det korrekt å bruke? Kan jeg stole på beregningseksemplene fra leverandør? Hvor lang levetid er det på slike anlegg? Hvor ofte må jeg sørge for ettersyn og vedlikehold? Listen er lang, men avklaringer rundt disse og andre forhold er viktig for å finne ut om solenergianlegg er en riktig investering for ditt hjem. Det er også mange tekniske spørsmål som må håndteres. Selv om gode råd gis av leverandørene, er det viktig at den fremtidige eieren er på ballen, forstår problemstillingene og følger opp. Eksempler på tekniske spørsmål det må tas stilling til er:

  • Et solenergianlegg vil måtte integreres i det elektriske anlegget om man skal påvirke strømregningen. Det krever at anlegget er egnet til å kjøre i parallell med strømnettet og at det ikke introduserer utfordringer for spenningskvaliteten.
  • For å få den fulle effekten ut av slike anlegg vil det normalt være behov for temperær lagring av energi. Dette vil være viktig for å kunne bruke solenergien på tidspunkt hvor det er såkalt “høylast-periode”. Forventninger om dynamiske nettariffer, hvor uttak av effekt i høylastperioder blir kostbart er et vektig argument for slike integrerte løsninger.

Forankring viktig

Deltakerne vil sparre med meningsbærere i eget miljø. Det brede samarbeidet bidrar til å sikre god forankring av veilederen i relevante miljøer. Veilederen vil bygges over samme lest som en liknende veileder om elbil. Denne ble utviklet i et tilsvarende samarbeid mellom NEK, DSB, NELFO og Elbilforeningen – og har vært i flittig bruk blant aktørene. Gruppen håper at den nye veilederen blir like godt mottatt.

Målet er at den nye veilederen om solenergi skal sluttføres innen oktober 2017.

Trinn 2?

Gruppen har til vurdering om man skal gå videre med en fagveileder for bransjeaktørene. Partene tror at en veileder for de profesjonelle aktørene kan være en viktig faktor for god og ensartet praksis. NEK har foretatt er kartlegging av hvilke standarder som er aktuelle for slike anlegg. Dette vil inngå som underlag i den grad sistnevnte arbeid iverksettes.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400 - del 3

Dato
04.06.2024

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400 - del 2

Dato
15.05.2024

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400 - del 1

Dato
22.04.2024