Nye brannkrav til kabler

To av NEKs komiteer: NK 20 kabler og NK 64 bygningsinstallasjoner har arbeidet med å identifisere hvilken innvirkning byggevareforordningen har på kravene i NEK 400.

Nye brannkrav til kabler

Nye brannkrav til kabler

Leif Aanensen

NEK tok etter initiativ fra komiteene kontakt med DiBK og la frem en skisse til hvordan kravene til valg av kabler i forordningen kunne håndteres med mindre justeringer i NEK 400.

DiBK samtykket til forslaget og samtykket til at den fremlagte skissen ble gjennomført. I samråd med de berørte myndighetene og med henblikk på hvordan tilsvarende håndteres i øvrige europeiske land arbeider nå komiteene videre med få til nødvendige justeringer på plass. Målet er å unngå mulige konflikter mellom eksisterende NEK 400 og bygningsregelverket når forordningens regler trer i kraft i Norge.